بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای ارزش و جایگاه زن در اسلام و آيین هندو

ضمیمهاندازه
1.pdf537.02 کیلو بایت

* سيده فاطمه موسوي / دانشجوي دكتري مدرسي معارف اسلامي، دانشگاه معارف اسلامي    fatemeh.mousavi14@gmail.com
سيد اكبر حسيني قلعه‌بهمن / دانشيار گروه اديان، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
دريافت: 09/01/1399 ـ پذيرش: 25/05/1399
چکیده
از دیرباز، زنان در جوامع مختلف با دیدگاه‌های متفاوت، از جایگاه مختلفی برخوردار بوده‌اند. در این مقاله با روش توصيفي‌تحليلي و مقايسه‌اي، به بررسی نگاه آیین هندو و اسلام به زنان پرداخته می‌شود تا موقعیت و جایگاه زنان در این دو آیین شناسانده شود. حاصل کلام چنین به‌دست آمد که در نگاه اسلام، خداوند متعال مقام زن و مرد را بدون هیچ تفاوتی در کنار هم قرار داده است؛ اما در آیین هندو جایگاه و ارزش زن نسبت‌به مرد، بسیار پایین‌تر است و زنان از ارج و قرب کمتری برخوردارند. با این مقایسه می‌توان چنین تحلیل کرد که زن در نگاه اسلام، همانند مرد، از ارج و قربی بسیار بالا برخوردار است و صرف زن بودن نمی‌تواند عاملی بر خوب نبودن او و خوب بودن مرد باشد؛ بلكه عامل برتری در اسلام، تقواست، نه جنسیت؛ اما در آیین هندو زن تا زمانی می‌تواند زندگی کند که شوهرش زنده است و با رفتن شوهرش،‌ او هم از ازرش و اعتبار ساقط می‌شود.
کلیدواژه‌ها: زن، ساتی، ازدواج، آیین هندو، اسلام.
 


 

شماره مجله: 
45
شماره صفحه: 
7