نفوذ و گسترش آیین بودا در چین؛ عوامل و آثار

ضمیمهاندازه
44.pdf486.23 کیلو بایت

* سجاد دهقان‌زاده / دانشيار گروه اديان و عرفان، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان    sajad_dehganzadeh@yahoo.com

عظيمه احساني قزلجه‌مروان / كارشناسي ارشد اديان و عرفان، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
نير شيرمحمديان / دانشجوي كارشناسي ارشد اديان و عرفان، دانشگاه تهران
دريافت: 21/09/1398 ـ پذيرش: 06/03/1399
چکیده
به‌استناد شواهد کافی، آیین بودا جنبشی ساختارشکن در برابر آیین هندو بود. گرچه این آیین موجودیت خود را مرهون دستگاه فکری برهمنی است و اساساً در هند سربرآورد، لیکن بیشترین شکوفایی آن در کشورهای خاور دور اتفاق افتاده است. کشور چین از این حیث در خور توجه ویژه‌ای است؛ زیرا اولاً مدخل اصلی ورود آیین بودا به خاور دور بوده و ثانياً آیین بودا در این کشور منشأ آثار برجسته‌ای شده است و فرآورده‌های فکری ایجادشده، به‌تدریج به کشورهای ديگر شرق دور صادر شده‌اند. یافته‌های پژوهش حاضر که با هدف تبیین عوامل و آثار نفوذ آیین بودا در چین به‌روش توصیفی‌تحلیلی صورت گرفته است، نشان می‌دهد که یکی از موجبات اصلي نفوذ آیین بودا در چین، رهیافت شمول‌گرا و آموزه‌های نظام‌مند آیین بودای مهایانه است. همچنین شباهت ادیان بومی چین با آیین بودا را می‌توان دومین عامل اثربخش این نفوذ در نظر گرفت. بدین‌سان، آیین بودا نه به‌مثابۀ یک دین بیگانه، بلکه به‌عنوان دینی منطبق با ادیان بومی خاور دور عرضه شد و آثار متعددي را در عرصه‌های فرهنگ و هنر، نظیر شمایل‌نگاری، زبان، الهیات، اخلاق، شعائر دینی و ظهور ادیان تلفیقی موجب شد.
کلیدواژه‌ها: آیین بودا، مهایانه، ادیان چین، ادیان خاور دور، فرقه‌های بودایی.
 


 

شماره مجله: 
45
شماره صفحه: 
81