بررسی تطبیقی وعدة مشروط خداوند به قوم بنی‌اسرائیل دربارة سرزمین مقدس در قرآن و عهد عتیق

ضمیمهاندازه
5.pdf629.25 کیلو بایت

الهه هاديان رسناني / استاديار گروه قرآن، دانشگاه قرآن و حديث    hadian.e@qhu.ac.ir
دريافت: 02/04/1398 ـ پذيرش: 20/09/1398
چکیده
قرآن کریم تحقق وعدة واگذاری سرزمین مقدس به بنی‌اسرائیل را مشروط به طاعت و بندگی خداوند و صبر و استقامت می‌داند. به عبارت دیگر، این وعده مشروط به التزام بنی‌اسرائیل به پیمان‌ها و تعهداتشان و پیروی از فرمان‌های الهی است. بر اساس تاریخ و آیات قرآن، به‌دليل عدم تحقق این شرایط و عمل نکردن بنی‌اسرائیل به فرمان‌های الهی، این وعده (مالکیت و استخلاف)، جز دوره‌ای محدود (دورة حضرت داود و سلیمان علیه السلام) در دوره‌های بعد تحقق نیافت و این سرزمین بر آنان حرام شد.
این تبیین قرآن کریم، در برابر گزارش تورات است که با وجود گزارش نافرمانی‌های متعدد بنی‌اسرائیل و خشم و غضب خداوند در مقاطع گوناگون، از نوع عملکرد آنان و پیمان‌شکنی‌های فراوان و عدم پایبندی به تعهداتشان، بازهم در نهایت بر مالکیت سرزمین مقدس برای بنی‌اسرائیل ظهور دارد.
کلیدواژه‌ها: سرزمین مقدس، وعدة مشروط خدا، بنی‌اسرائیل، قرآن، عهد عتیق.
 


 

شماره مجله: 
44
شماره صفحه: 
67