بررسی تطبیقی عنایت‌های ویژة الهی در زندگی حضرت یوسف علیه السلام از دیدگاه قرآن و تورات

ضمیمهاندازه
4.pdf608.25 کیلو بایت

علي اسدي / استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي    AliAsadiZanjani1110@yahoo.com
دريافت: 24/05/1398 ـ پذيرش: 08/11/1398
چکیده
قرآن با گزارش عنایت‌های ویژة الهی در زندگی یوسف علیه السلام، تصویر گویایی از توحید در ربوبیت و نقش تدبیر خداوند در زندگی آن حضرت و سرپرستی وی را به نمایش نهاده؛ اما تورات با حذف یا روایتِ ناقص، تحریف‌شده و وارونة این موارد، تصویری کاملاً متفاوت دراین‌باره به‌دست داده است. هدف پژوهش نشان دادن تفاوت‌های قرآن با تورات در روایتِ توحیدیِ قصة یوسف علیه السلام و تحریف‌آمیز بودن توراتِ موجود از دیدگاه قرآن کریم است. قرآن، یوسف علیه السلام را بندة برگزیدة خدا برای رسالت، سیادت بر خاندان یعقوب علیه السلام و رسیدن به حکومت می‌داند. این برگزیدگی در قالب نشان دادنِ رؤیایِ سجدة خورشید، ماه و یازده ستاره به یوسف علیه السلام به‌عنوان نخستین عنایت ویژة الهی به وی اعلام مي‌شود و با سجدة پدر، مادر و برادران در برابر وی، به‌عنوان عزیز مصر، جامة تحقق می‌یابد. حوادثی مانند نجات از چاه، فروش در مصر، راهیابی به خانة عزیز مصر، نجات از دام همسر عزیز مصر با کمک برهان ربانی، دریافت دانشِ تعبیر خواب، نجات از زندان و شفابخش بودن پیراهن وی، همگی عنایت‌های ویژة الهی‌اند که برای تحقق مشیت الهی برای برگزیدگی و سیادت و سروری یوسف علیه السلام شامل حال وی شده و نشانگر تدبیر و ولایت الهی نسبت‌به بندگان برگزیدة خویش است. تورات همة این موارد را متفاوت گزارش کرده است.
کلیدواژه‌ها: عنایت الهی، یوسف، قصة یوسف، تحریف تورات.
 


 

 

شماره مجله: 
44
شماره صفحه: 
49