رنج درستکاران و کامیابی شریران و پاسخ‌های به آن در کتاب مقدس عبری (عهد قدیم)

ضمیمهاندازه
6.pdf623.83 کیلو بایت

مظاهر احمدتوبي / استاديار گروه اديان و عرفان، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان    mahmadtobi@yahoo.com
دريافت: 11/09/1398 ـ پذيرش: 14/02/1399
چکیده
«رنج» چالش‌برانگیزترین مسئله در برابر ادیان است. این چالش در برابر خداباوری یا ادیانی که به خدای واحد خیرخواه قادر مطلق اعتقاد دارند، مستقیم است. در این ادیان، اغلب گفته می‌شود که رنج کیفر گناه است؛ اما دشوار است در برابرِ رنج بی‌گناهان و کامیابی شریران، از این پاسخ حمایت کرد. به‌دليل ناکافی بودن این پاسخ از یک سو، و لزوم پاسخ دادن به این مسئله از سوي دیگر، این مقاله بر آن است که ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ «رنج درستکاران و کامیابی شریران و پاسخ‌های به آن در کتاب مقدس عبری (عهد قدیم)» را به بحث بگذارد. بنا بر عهد قدیم، درستکاران با هدف تطهیر و تأدیب الهی، تقبّل مسئولیت سنگین عروج دیگران، کفارة بنی‌اسرائیل یا همة مردم جهان، و امتحان، رنج می‌کشند.
گاهی نیز رنج آنان به‌سبب گناهان پدرانشان و کامیابی شریران به‌دليل درستکاری پدران آنهاست. همچنین، بنا بر نظرگاهی، رنج درستکاران و کامیابی شریران فراتر از فهم عقل انسان است. گاهی نیز گفته می‌شود که رنج درستکاران بنا بر تقدیر خداست.
کلیدواژه‌ها: عهد قدیم، رنج درستکاران، کامیابی شریران.
 


 

شماره مجله: 
44
شماره صفحه: 
87