بررسي مراسم و آداب سوگواري زرتشتيان در ايران باستان

ضمیمهاندازه
5.pdf1.11 مگابایت

سال دهم، شماره چهارم، پياپي 40، پاييز 1398

تهمينه رئيس‌السادات / دکتري تاريخ ايران اسلامي، دانشگاه فردوسي مشهد    ta.raeessadat@gmail.com
مسعود دادبخش / دکتري تاريخ ايران بعد از اسلام، دانشگاه خوارزمي
دريافت: 11/11/1397 ـ پذيرش: 21/03/1398
چکیده
رسوم سوگواری از وجوه بارز حیات فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف در طول تاریخ بوده و از جمله آدابی است که همة جوامع با ادیان و فرهنگ‌های گوناگون به آن توجه دارند. در ایران نیز این رسم همواره در طول تاریخ تا به امروز، به مناسبت‌های مختلف و با اهمیت خاصی انجام می‌شده است که از جمله می‌توان به مراسم سوگواری زرتشتیان در ایران باستان اشاره کرد. این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی مرسوم در تحقیقات تاریخی، و متکی بر داده‌های متون و منابع اصلی و پژوهش‌های انجام‌شده، به بررسی این سؤال می‌پردازد که آداب و رسوم سوگواری (شامل مراسم تطهیر، مراسم تدفین، پوشاک و خوراک) در میان زرتشتیان در ایران باستان چگونه بوده است؟
دستاورد‌های پژوهش حاضر حاکی از آن است که برپایی مراسم سوگواری ساده و به‌دور از تجمل، خودداری از شیون و زاری بسیار، استفاده از خوراک و پوشاک ساده و برگزاری مراسم سوم، از مهم‌ترین آموزه‌های دیانت زرتشتی در برپایی این مراسم بوده است.
کلیدواژه‌ها: زرتشتیان، آداب سوگواری، مراسم تطهیر، مراسم تدفین، پوشاک سوگواری، خوراک سوگواری.


 

شماره مجله: 
40
شماره صفحه: 
71