كمال نهايي ايمان مسيحي و رهاورد آن

ضمیمهاندازه
5.pdf510.65 کیلو بایت

سال دهم، شماره سوم، پياپي 39، تابستان 1398

اسماعيل علي‌خاني / استاديار مؤسسة پژوهشي حکمت و فلسفة ايران     Ismailalikhani@gmail.com
دريافت: 06/09/1396 ـ پذيرش: 21/02/1398
چکیده
از موضوعات مهم در همة اديان و مکاتب، کمال و سعادت نهايي انسان و رهاورد آن است. در مسيحيت نيز ـ که يکي از اديان آسماني است ـ موضوع کمال نهايي انسان مطرح است. در اديان الهي، کمال انسان نزديک شدن به خداوند و اتحاد با اوست. اين نوشتار به کمال نهايي يک مؤمن مسيحي و رهاوردهاي اين کمال، از منظر کتاب مقدس و مفسران آن، به‌ويژه الهيات رسمي کليسا، پرداخته است. در مسيحيت، کمال و سعادت انسان ـ که «اتحاد با خدا و مسيح» است ـ بيشتر اعطايي و به‌واسطة فيض خدا و فدية مسيح است تا توسط خود شخص و اعمال او. برخي از رهاوردهاي دنيوي و اخروي کمال نهايي مسيحي، امور ذيل هستند: نورانيت؛ جانشيني مسيح و ولايت بر امور؛ دريافت روح‌القدس؛ و رؤيت سعيده. آگاهي از دستاوردهاي سالکان طريق الي الله در مسيحيت، و بدين‌ترتيب آشنايي با ديگر اديان الهي، ورود به گفت‌وگوي اديان، و نزديک ساختن اديان الهي در برابر جبهة الحاد، مدّ نظر اين نوشتار بوده است. اين پژوهش با رويکرد بيشتر الهياتي، نه عرفاني، به بررسي کمال نهايي در مسيحيت و رهاوردهاي آن پرداخته است.
کليدواژه‌ها: تقرب به خدا، اتحاد با خدا، اتحاد با مسيح، جانشيني مسيح، رؤيت سعيده.
 


 

شماره مجله: 
39
شماره صفحه: 
83