بررسي تطبيقي لوگوس در مسيحيت و كلمه در قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال دهم، شماره سوم، پياپي 39، تابستان 1398

عليرضا فرهنگ قهفرخي / دانشجوي دکتري مطالعات تطبيقي اديان، دانشگاه اديان و مذاهب    al.re.farhang@gmail.com
سعيد بيناي مطلق / دانشيار دانشگاه اصفهان
دريافت: 29/07/1397 ـ پذيرش: 13/12/1397
چکيده
در اسلام و مسيحيت، مفاهيم و اصطلاحات کتاب مقدسي و الهياتي مشابهي وجود دارد که انطباق معنايي آنها نيازمند بررسي است. اصطلاح لوگوس در مسيحيت و تعبير کلمه در قرآن، از جمله اصطلاحاتي‌اند که با توجه به پيشينۀ فلسفي و کاربرد الهياتي لوگوس، در ابتدا به نظر مي‌رسد معناي مشترکي ندارند؛ در حالي‌که با رجوع به متون اوليۀ هر دو دين مي‌توان نشان داد قرابت معنايي دارند؛ هرچند ممکن است دقيقاً بر هم منطبق نباشند. اين بررسي تطبيقي به ما کمک خواهد کرد به فهم بيشتري از متون مقدس هر دو دين دست پيدا کنيم. هم در قرآن و هم در عهد جديد، ارتباط وثيقي بين «الکلمه» و «روح‌القدس» يا «الروح» وجود دارد. «روح‌القدس» رابطه‌اي دوسويه بين عالم امر الهي و عالم خلق برقرار مي‌کند. کليۀ مقدرات خلقت، در عالم امر الهي مدوّن مي‌شوند که همگي در قالب «الکلمه» هستند و «الروح» قادر است که از يک حوزۀ کيهاني گذر کند و در حوزۀ کيهاني ديگر به‌واسطۀ کارگزاران (فرشتگان و ساير وسايط) عمل نمايد.
کليدواژه‌ها: لوگوس، کلمه، قرآن، مسيح، روح‌القدس.