بازخواني انجيل يوحنا بر مبناي مدل ويليام لد سشنز: ايمان به مثابة ارتباط شخصي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، بهار 1398

مجتبي زرواني / دانشيار گروه اديان و عرفان دانشگاه تهران 
ميلاد اعظمي مرام / دانشجوي دکتري اديان و عرفان دانشگاه تهران   miladazamimaram@gmail.com
دريافت: 02/07/1397 ـ پذيرش: 10/11/1397
چکيده
ايمان، هم موضوع تأملات فلسفي و الهياتي است و هم رفتار عملي مؤمنان؛ اما خود ايمان چيست؟ با تأمل بر خود مفهوم ايمان مي‌توان سه مفهوم دروني و هم‌بسته را از هم تمييز داد: 1. متعلَق ايمان؛ 2. مؤمن؛ 3. ايمان. چون ايمان بدون مؤمن معنا نخواهد داشت و مؤمنان نيز به طرق مختلفي ايمانشان را نشان مي‌دهند، با نمودهاي ايماني مختلفي روبه‌رو هستيم و همين امر ضرورت مدل‌بندي ايمان‌ورزي را نشان مي‌دهد. تاريخ مسيحيت نشان مي‌دهد که پدران کليسا انجيل يوحنا را «انجيل معنوي» و معنويت‌گرايي شخصي را مشخصۀ‌ آن مي‌دانستند. اين نوشتار به‌ دنبال آن است تا با استفاده از مدل‌بندي ايمان‌ورزي از سوي ويليام لد سشنز و اتخاذ مدل ارتباط شخصي، به بازخواني معنويت‌گرايي شخصي انجيل يوحنا بپردازد. مطالعه و واکاوي گفته‌ها، تمثيل‌ها و نشانه‌ها در انجيل يوحنا نشان مي‌دهد که اين انجيل بر يک ارتباط شخصي، متقابل، محبت‌محور، پويا و زنده بين فردفرد مسيحيان و عيسي مسيح تأکيد دارد.
کليدواژه‌ها: ايمان، مدل‌بندي ايمان، مسيحيت، ارتباط شخصي.