«آزادي در روح‌القدس» از نگاه مسيحيت پنطيكاستي؛ آموزه‌اي اصيل يا ابزاري تبشيري؟

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، بهار 1398

ياسر ابوزاده گتابي / دانشجوي دکتري اديان و عرفان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    y.a.g@chmail.ir
محمدحسين طاهري آکردي / استاديار گروه اديان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
دريافت: 25/10/1396 ـ پذيرش: 02/04/1397
چکيده
مسيحيت پنطيکاستي فرقه‌اي پروتستاني است که در ابتداي قرن بيستم و بر پاية روح‌القدس‌محوري به وجود آمده است. پنطيکاستي‌ها معتقدند که همة اقشار جامعه توانايي دريافت روح‌القدس را دارند. از اين‌رو، از نگاه پنطيکاستي‌ها، آزادي در روح‌القدس آموزه‌اي است که به انعطاف بالاي اين جنبش در اتخاذ استراتژي‌هاي تبشيري و عبادي، دريافت عطايا و اموري از اين دست منجر شده است؛ ليکن نگاه گزينشي پنطيکاستي‌ها به اين آموزه و ابداعات آنها در اين آموزه، به‌همراه نقد جدي کتاب مقدس بر اصل روح‌القدس‌محوري، از جمله اشکالاتي است که بر اين آموزه وارد شده است. از اين‌رو اين پژوهش درصدد است تا با بررسي و تحليل علمي اين آموزه، تحقيقي مبسوط در اين‌باره ارائه دهد.
کليدواژه‌ها: آزادي در روح‌القدس، کليساي پنطيکاستي، تبشير، کتاب مقدس.