بازتاب روايت‌هاي كتاب مقدس در قرآن از ديدگاه آنجليكا نويورت: واكاوي به صورت مطالعه موردي داستان حضرت موسي عليه السلام

ضمیمهاندازه
2.pdf480.04 کیلو بایت

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، بهار 1398

سيد حامد عليزاده موسوي / دکتري مطالعات تطبيقي اديان، دانشگاه اديان و مذاهب    hamed.moosavi2@gmail.com
مهراب صادق‌نيا / استاديار گروه اديان ابراهيمي، دانشگاه اديان و مذاهب
محمدجواد اسکندرلو / استاديار جامعة المصطفي العالميه
دريافت: 05/09/1397 ـ پذيرش: 25/01/1398
چکیده
رابطة میان قرآن و کتاب مقدس، از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه مستشرقان و قرآن‌پژوهان بوده است. در این میان آنجلیکا نویورت در این‌باره دیدگاهی متفاوت از اسلاف خود مطرح ساخته است. از دیدگاه نویورت، روایت‌های کتاب مقدس در قرآن به صورت‌های گوناگونی بازتاب و نمود داشته که تمام این نمودها ناشی از وجود فضای معرفتی‌اي است که قرآن در آن نازل شده است. نویورت این فضای معرفتی را دورة باستان متأخر نامیده که بسیاری از معارف الهیاتی و دینی عهد باستان را به میراث برده است و قرآن به‌عنوان مجموعه‌ای شفاهی و پویا با این سنت‌ها در ارتباط و تعامل بوده و به گفت‌وگو و مناظره با آنها پرداخته است. داستان موسی علیه السلام از جمله مواردی است که نویورت به بررسی آن پرداخته و سعی در تبیین دیدگاهش به صورت مطالعات موردی دارد. این مقاله سعی بر آن دارد دیدگاه نویورت را بررسی و در ضمنِ داستان حضرت موسی علیه السلام آن را واکاود. بازتاب روایت‌های کتاب مقدس بدون تأثیرپذیری قرآن از این کتاب، دیدگاهی است که از بررسی پژوهش‌های نویورت قابل دستیابی است.
کلیدواژه‌ها: آنجلیکا نویورت، قرآن، کتاب مقدس، بازتاب، باستان متأخر.


شماره مجله: 
38
شماره صفحه: 
25