بررسي مقايسه‌اي پيش‌گويي اماميه و مسيحيت صهيونيسم دربارة عصر ظهور؛ تحقق حكومت جهانيِ عدل و صلح

ضمیمهاندازه
2.pdf536.76 کیلو بایت

سال دهم، شماره اول، پياپي 37، زمستان 1397

حسن دين‌پناه / دانشجوي دکتري اديان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                   hasandinpanah@gmail.com

دريافت: 04/09/1396 ـ پذيرش: 28/01/1397

چکیده
تحقق «حکومت جهانیِ عدل و صلح»، یکی از نیازهای فطری بشر و از آرمان‌های همة انبیاء و اوصیای الهی بوده است. پیشگویی دربارة عصر ظهور، در منابع ادیان مختلف مطرح شده است. این پژوهش، با رويکرد اسنادي، تحليلي و مقايسه‌اي به بررسی دیدگاه امامیه و مسیحیت صهیونیسم، در تحقق حکومت جهانیِ عدل و صلح در عصر ظهور می‌پردازد. نتايج پژوهش، بیانگر این است که هر چند دو مکتب در اصل پیشگویی اشتراک دارند، ولی از جهاتی، مانند تعیین زمان ظهور، طول حکومت موعود، هدف اصلی حکومت او و ... با هم تفاوت دارند. افزون بر این، تحقق عدل و صلح جهانی آخرالزمان، همراه با جنگ گسترده و کشتار فراوان، که مسیحیت صهیونیسم، وعدة آن و تلاش برای تحقق آن را وظیفۀ خود می‌داند، با عهدین، نگرش و سیرۀ مسیح و اصول عقلی سازگار نیست.

کلیدواژه‌ها: عصر ظهور، حکومت جهانی، عدل جهانی، صلح جهانی، آخرالزمان، امامیه، مسیحیت صهیونیسم.


 

شماره مجله: 
37
شماره صفحه: 
25