بررسي مقايسه‌اي پيش‌گويي اماميه و مسيحيت صهيونيسم دربارة عصر ظهور؛ تحقق حكومت جهانيِ عدل و صلح

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال دهم، شماره اول، پياپي 37، زمستان 1397

حسن دين‌پناه / دانشجوي دکتري اديان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                   hasandinpanah@gmail.com

دريافت: 04/09/1396 ـ پذيرش: 28/01/1397

چکيده
تحقق «حکومت جهانيِ عدل و صلح»، يکي از نيازهاي فطري بشر و از آرمان‌هاي همة انبياء و اوصياي الهي بوده است. پيشگويي دربارة عصر ظهور، در منابع اديان مختلف مطرح شده است. اين پژوهش، با رويکرد اسنادي، تحليلي و مقايسه‌اي به بررسي ديدگاه اماميه و مسيحيت صهيونيسم، در تحقق حکومت جهانيِ عدل و صلح در عصر ظهور مي‌پردازد. نتايج پژوهش، بيانگر اين است که هر چند دو مکتب در اصل پيشگويي اشتراک دارند، ولي از جهاتي، مانند تعيين زمان ظهور، طول حکومت موعود، هدف اصلي حکومت او و ... با هم تفاوت دارند. افزون بر اين، تحقق عدل و صلح جهاني آخرالزمان، همراه با جنگ گسترده و کشتار فراوان، که مسيحيت صهيونيسم، وعدة آن و تلاش براي تحقق آن را وظيفۀ خود مي‌داند، با عهدين، نگرش و سيرۀ مسيح و اصول عقلي سازگار نيست.

کليدواژه‌ها: عصر ظهور، حکومت جهاني، عدل جهاني، صلح جهاني، آخرالزمان، اماميه، مسيحيت صهيونيسم.