معرفي كابالا در عرفان يهود و نقد و بررسي آن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره چهارم، پياپي 36، پاييز 1397

مرتضي آقاطهراني / استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    m.aghatehrani@gmail.com
دريافت: 28/04/1396 ـ پذيرش: 02/09/1396
چکيده
اين نوشته «معرفي کابالا در عرفان يهود و نقد و بررسي آن» است؛ بنابراين، نخست به معرفي «عرفان»، «يهود» و «قبالا» پرداخته، سپس آن را نقد و بررسي كرده است. هدف اين پژوهش شناخت «عرفان يهود» با اشاره به ظهور يهوديت و تحولات آن، و نقد و بررسي مکتب عرفاني يهود، يعني «کابالا» است. در اين راستا توقع بود که دين يهود و کتاب موسي و ايده‌هاي او، در عرفان قبالا اشراب شده باشد؛ ليکن آبشخور اين عرفان از نظر فکري عقيدتي، به دوران قبل از موسي و کاهنان و ساحران مصري بازگشت داشته و اين هماني است که موساي نبي آن را برنتابيده و رد کرده است. روش اين تحقيق، کتابخانه‌اي و به شکل توصيفي ـ تحليلي است.
کليدواژه‌ها: کابالا، قبالا، عرفان، يهود، تورات، تلمود، زوهر.