نقش هنر و جايگاه هنرمند در شهر خداي آگوستين

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره چهارم، پياپي 36، پاييز 1397

علي رازي‌زاده / دانشجوي دكتري حكمت هنرهاي ديني، دانشگاه اديان و مذاهب    Razizadeh@gmail.com
دريافت: 10/12/1395 ـ پذيرش: 28/05/1396
چکيده
آگوستين، نخستين متفکر سنت مسيحي است که توجه ويژه‌اي به هنر و زيبايي نشان داد و اقدام به تدوين نظامي جامع در اين حوزه کرد که بعدها تأثير شگرفي بر انديشمندان پس از خود، به‌ويژه در قرون وسطي گذاشت. اهتمام ويژۀ او به هنر و زيبايي، در کنار وفاداري کامل او به آموزه‌هاي مسيحي، که نمود کامل آن در کتاب شهر خدا و دفاع از کيان مسيحيت و تقسيم انسان‌ها براساس باورهايشان، به حضور در شهر خدا و شهر زمين تبلور يافت، اين مسئله را پيش‌روي محقق قرار مي‌دهد که آگوستين چه جايگاهي براي هنرمند در کتاب شهر خداي خود داشت. بدين منظور، اين پژوهش با رويكرد تحليلي و بررسي اسنادي، ضمن توجه به باور عميق آگوستين به آموزه‌هاي مسيحي، به بررسي انديشه‌هاي او دربارۀ زيبايي پرداخته و تلاش مي‌كند ديدگاه او نسبت به انواع هنرها را تبيين كند و بر اساس تلقي آگوستين از انواع هنرها، جايگاه هنرمند در نظام فکري ارائه‌شده در کتاب شهر خدا معرفي مي‌گردد.
کليدواژه‌ها: آگوستين، شهر خدا، زيبايي، هنر، هنرمند.