بررسي تحليلي ابعاد و گسترة يوناني‌مآبي در دورة هلنيسم يهودي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره چهارم، پياپي 36، پاييز 1397

سيدمحمدحسن صالح / دانشجوي دكتري اديان و عرفان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    m.hasansaleh2010@gmail.com
محمدحسين طاهري آكردي / استاديار گروه اديان و عرفان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
دريافت: 22/12/1396 ـ پذيرش: 09/07/1397
چکيده
با تسلط اسکندر مقدوني بر فلسطين و ديگر سرزمين‌هاي خاورميانه در قرن چهارم قبل از ميلاد، دورة تاريخي هلنيسم در يهوديت شکل گرفت که تا سه قرن امتداد يافت. در اين دوره به دليل سياست تسامح فرهنگي حاکمان يوناني، فرهنگ و انديشة يونان در لايه‌هاي مختلف زندگي و انديشة يهوديان نفوذ کرد. در اين مقاله با مراجعه به منابع يهودي، ابعاد مختلف اين تأثيرپذيري واکاوي شده است. بر اساس نتايج اين پژوهش، يوناني‌مآبي در سه سطح اجتماعي، فرهنگي و الهياتي داراي تأثيراتي بر جامعة يهودي بود. تغيير زبان و تدوين ترجمة سبعينيه، مهم‌ترين مصداق اين تأثيرپذيري به شمار مي‌روند. با اين‌حال به سبب تلاش حسيديم و برجسته شدن آموزة «برگزيدگي»، يوناني‌مآبي رو به افول گذاشت و به حاشيه رفت.
کليدواژه‌ها: هلنيسم، يوناني‌مآبي، ترجمة سبعينيه، کتب حکمت، آموزة برگزيدگي.