مقايسۀ نقش معنايي حيوانات در كتب آسماني قرآن كريم و انجيل متّي و يوحنا با تأكيد بر «دلالت» و «موضوعيت»

ضمیمهاندازه
2.pdf592.33 کیلو بایت

سال نهم، شماره چهارم، پياپي 36، پاييز 1397

آزاده شريفي مقدم / دانشيار گروه زبان‌هاي خارجي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان    asharifi@uk.ac.ir
فاطمه‌زهرا نظري رباطي / مربي مترجمي زبان انگليسي، دانشگاه حضرت نرجس علیهما السلام رفسنجان
دريافت: 18/10/1396 ـ پذيرش: 23/03/1397
چکیده
یکی از ویژگی‌های کتب مقدس، روانی و سادگی متن است که با وجود معانی عمیق و دقیق به کاررفته در آنها، امکان درک این متون را برای مخاطبِ عامه فراهم ساخته است. واژگان معمول و مأنوس با زندگی بشر، همچون اسامی مربوط به طبیعت، گیاهان و حیوانات در این متون، در عین سادگی، در جهت آموزه‌های اخلاقی و دینی به کار رفته‌اند. با توجه به کاربرد نام‌واژه‌های حوزۀ حیوانات در دو کتاب مقدس قرآن کریم و اناجیل مسیحیّت با فراوانی قابل توجه، پژوهش حاضر درصدد است تا نام‌واژه‌های این حوزۀ معنایی را به‌لحاظ فراوانی و نوع، دلالت معنایی و نیز موضوعیت در سه کتاب، بررسی و مقایسه كند. نتایج حاصل از بررسی این دسته از نام‌واژه‌ها بیانگر شباهت‌ها و تفاوت‌هایی در زمینه‌های مورد بررسی بود؛ از جملۀ شباهت‌ها می‌توان به فراوانی دلالت‌های دارای مشخصّه‌های «ارجاعی»، «عام»، «ثابت» و «صریح» و نیز کاربرد موضوعی حیوانات در آیات حاوی موضوعات «راهنماشناسی»، «راه‌شناسی» و «انسان‌شناسی» در هر سه متن اشاره نمود. از تفاوت‌ها نيز مي‌توان گستره و تنوع موضوعي بيشتر در قرآن كريم نسبت به دو پيكرة متّي و يوحنا را نام برد.
کلیدواژه‌ها: قرآن کریم، انجیل، دلالت معنایی، موضوعیت، نام‌های حیوانات.