مقايسۀ نقش معنايي حيوانات در كتب آسماني قرآن كريم و انجيل متّي و يوحنا با تأكيد بر «دلالت» و «موضوعيت»

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره چهارم، پياپي 36، پاييز 1397

آزاده شريفي مقدم / دانشيار گروه زبان‌هاي خارجي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان    asharifi@uk.ac.ir
فاطمه‌زهرا نظري رباطي / مربي مترجمي زبان انگليسي، دانشگاه حضرت نرجس عليهما السلام رفسنجان
دريافت: 18/10/1396 ـ پذيرش: 23/03/1397
چکيده
يکي از ويژگي‌هاي کتب مقدس، رواني و سادگي متن است که با وجود معاني عميق و دقيق به کاررفته در آنها، امکان درک اين متون را براي مخاطبِ عامه فراهم ساخته است. واژگان معمول و مأنوس با زندگي بشر، همچون اسامي مربوط به طبيعت، گياهان و حيوانات در اين متون، در عين سادگي، در جهت آموزه‌هاي اخلاقي و ديني به کار رفته‌اند. با توجه به کاربرد نام‌واژه‌هاي حوزۀ حيوانات در دو کتاب مقدس قرآن کريم و اناجيل مسيحيّت با فراواني قابل توجه، پژوهش حاضر درصدد است تا نام‌واژه‌هاي اين حوزۀ معنايي را به‌لحاظ فراواني و نوع، دلالت معنايي و نيز موضوعيت در سه کتاب، بررسي و مقايسه كند. نتايج حاصل از بررسي اين دسته از نام‌واژه‌ها بيانگر شباهت‌ها و تفاوت‌هايي در زمينه‌هاي مورد بررسي بود؛ از جملۀ شباهت‌ها مي‌توان به فراواني دلالت‌هاي داراي مشخصّه‌هاي «ارجاعي»، «عام»، «ثابت» و «صريح» و نيز کاربرد موضوعي حيوانات در آيات حاوي موضوعات «راهنماشناسي»، «راه‌شناسي» و «انسان‌شناسي» در هر سه متن اشاره نمود. از تفاوت‌ها نيز مي‌توان گستره و تنوع موضوعي بيشتر در قرآن كريم نسبت به دو پيكرة متّي و يوحنا را نام برد.
کليدواژه‌ها: قرآن کريم، انجيل، دلالت معنايي، موضوعيت، نام‌هاي حيوانات.