مجادلات قلمي با اهل كتاب و شبهه‌زدايي از دين مطالعة موردي: رسالة لب الخطاب

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره چهارم، پياپي 36، پاييز 1397

محمد ولي‌پور / دانشجوي دكتري تاريخ تمدن و ملل اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي مشهد    m.valipoor@cfu.ac.ir
طاهره عظيم‌زاده تهراني / دانشيار گروه تاريخ تمدن و ملل اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
زهرا عليزاده بيرجندي / دانشيار گروه تاريخ، دانشگاه بيرجند
اردشير اسدبيگي / استاديار گروه تاريخ تمدن و ملل اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
دريافت: 20/06/1397 ـ پذيرش: 22/10/1397
چکيده
انديشه‌ورزان مسلمان از سده‌هاي نخستين اسلامي با شبهات و ايرادات وارده بر دين از سوي اهل کتاب مواجهه بوده‌اند و در روند اين رويارويي و در پاسخ به شبهات، آثار قلمي از سوي علما تدوين شد. از اوايل سدة نوزده ميلادي به سبب اوج‌گيري تکاپوهاي استعمارگران و افزايش فعاليت هيئت‌هاي تبشيري، مجادلات قلمي علماي مسلمان روند فزاينده‌اي پيدا کرد. ابعاد شناختي اين آثار و نحوة صورت‌بندي گزاره‌هاي معرفتي، جايگاه ويژه‌اي به اين آثار در مطالعات ديني بخشيده است. با توجه به اهميت اين آثار، مقالة پيش‌رو به بررسي يکي از رساله‌هاي شاخص در اين زمينه به نام لب الخطاب في رد شبهات اهل کتاب، اثر محمدباقر بيرجندي اختصاص دارد. اين نوشتار با رويکردي توصيفي ـ تحليلي درصدد بررسي روش و آشنايي با براهين نويسندة لب الخطاب در شبهه‌زدايي از دين است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد که نويسندة اثر يادشده با بهره‌گيري از استنادات تاريخي، ارائة براهين عقلاني و استفاده از گزاره‌هاي کتب عهدين، تناقضات آن را آشکار كرده و به شبهه‌زدايي از دين پرداخته است.
کليدواژه‌ها: لب الخطاب، شبهات اهل کتاب، جدال احسن، مناظرات، محمدباقر بيرجندي.