نقد دروني مباني هرتسل با نظر بر ديدگاه‌هاي احدهاعام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

نوري سادات شاهنگيان / استاديار گروه اديان و عرفان، دانشگاه الزهرا عليه السلام    n.s.shahangian@alzahra.ac.ir
بهاره ضميري جيرسرايي / كارشناس ارشد اديان و عرفان، دانشگاه الزهرا عليه السلام    baharehzamiri@yahoo.com
چکيده
صهيونيزم سياسي، که بر پايه انديشه‌‌هاي تئودور هرتسل بنا شد، از آغاز نقدهايي را از برون و درون درپي داشت. آشرگينزبرگ(احدهاعام)، باني صهيونيزم فرهنگي، از جمله اين ناقدان درون جريان صهيونيزم بود. ديدگاه او دربارة اصول و روش‌هاي صهيونيزم سياسي و نقدهاي وي بر انديشه‌هاي هرتسل، در اين مقاله بررسي شده است. گردآوري اطلاعات در اين مقاله با مراجعه به آثار احدهاعام و هرتسل و با بهره‌گيري از اقوال بي‌واسطه و باواسطه اين دو انديشمند بوده است. احدهاعام ديدگاه‌هاي هرتسل را دربارة نجات يهوديان از طريق مهاجرت به فلسطين، ايجاد کشور مستقل يهودي و کسب حمايت‌هاي بين‌المللي براي تأسيس دولتي يهودي، براي تحقق ساير اهداف صهيونيزم سياسي به چالش کشيد، براحياي فرهنگي و روحاني قوم و حفظ هويت يهودي آنان، از طريق توجه به ارزش‌هاي ملي تأکيد کرد؛ اصولي که از نظر هرتسل کاملا مغفول مانده بود.

کليدواژه‌ها: صهيونيزم، هرتسل، احدهاعام، يهود، فرهنگي، سياسي.