بررسي چالش‎هاي الهيات مسيحي در مديريت بحران شوراي واتيكاني دوم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

رضا قزي / دانشجوي دکتري گروه اديان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    Rghaz@ymail.com
چكيده
سازمان کليسا در عمر طولاني خود، با بحران‎هاي بسياري مواجه بوده است، ازاين‌رو، براي برون رفت از بحران‌هاي پيش‎رو، چاره‎اي جز انجام اصلاحات در بسياري از زمينه‎هاي الهياتي، در شوراي واتيکاني دوم نداشت. اين مقاله، با هدف کشف مؤلفه‌هاي بحران و شيوه مهار آن را توسط ارباب کليسا مورد بررسي قرار مي‌دهد. سؤال اصلي پژوهش، اين است که کليسا چگونه توانست بحران‎هاي فرهنگي ـ ديني، ناشي از آموزه‎هاي الهياتي پيش ‏آمده را مديريت کند؟ و به چه ميزان در اداره اين بحران موفق بود؟ در پاسخ، کليسا براي بحران فوق، سه مرحلة مديريت پيش از بحران، حين بحران و پس از بحران را اتخاذ نمود. برخي اقدامات مرحلة اول، استفاده از حربه‌هاي سانسور، اعلان فهرست کتاب‌هاي ممنوعه، دادگاه تفتيش عقايد و سرانجام، شکنجه و اعدام نوآوران، به جرم بدعت‌گذاري بود. و اقدامات حين بحران توسط کليسا شامل مکتب تومايي نو و الاهيات جديد، روي آوري به پژوهش علمي، تشکيل شوراي واتيکاني دوم. اقدامات پس از بحران، شامل اصلاح آيين عبادي، وحدت کليساها، کمونيسم ستيزي، آزادي انتخاب دين، اعتراف به برخي اشتباهات گذشته کليساي کاتوليک مي‎شود.
کليدواژه‌ها: بحران، مديريت بحران، کليسا، کاتوليک، شوراي واتيکاني دوم.