رشد و تحول ايماني در پرتو فضايل از ديدگاه علامه طباطبايي و توماس آكويناس

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

محمد سهرابيان پاريزي / دانشجوي دکتري مدرسي معارف اسلامي گرايش اخلاق اسلامي، دانشگاه معارف اسلامي    shiner_313@live.com
سيد‌اکبر حسيني قلعه‌بهمن / دانشيار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     akbar.hosseini37@yahoo.com
چکيده
ايمان به‌عنوان يک ملکة‌ نفساني، در انديشة شيعي و کاتوليک از اين قابليت برخوردار است که تقويت شود و درجاتي از رشد کيفي را طي کند. فضايل، با توجه به مؤلفه‌هاي دروني خود، در شبکه‌اي هماهنگ و يکپارچه با ايمان ارتباط دارند و در نتيجه، سهم مهمي در کمال و تعالي ايمان خواهند داشت. در اين مقاله، با تکيه بر آراي دو انديشمند تأثيرگذار در انديشة اخلاقي شيعه و کاتوليک، يعني علامه طباطبايي و توماس آکويناس، و با شيوة توصيفي تحليلي دو مطلب را بررسي خواهيم کرد؛ نخست اينکه وجود درجات در ايمان بر پاية چه امري توجيه‌پذير است، و دوم اينکه کدام فضايل در اين ميان برجسته‌تر هستند و در رشد ايماني نقش دارند. يافته‌هاي تحقيق حاکي از آن است که بنا به هر دو ديدگاه، ايمان با توجه به ماهيت و مؤلفه‌هاي دروني خود، شدت و ضعف مي‌پذيرد. همچنين، در رابطه با فضايل مؤثر در رشد ايماني، علامه طباطبايي تقوا ، سکينه و يقين را مورد اشاره قرار مي‌دهد و آکويناس از فضايل نيک‌خواهي، دين و يقين سخن به ميان مي‌آورد.
کليدواژه‌ها: ايمان، رشد ايماني، فضيلت، فضيلت اخلاقي، علامه طباطبايي، آکويناس.