بررسي نقش مغان در آيين و تاريخ ايران

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره دوم، پياپي 34، بهار 1397

هانيه پاك‌باز / دانشجوي دكتري رشتة فرهنگ و زبان‌هاي باستاني ايران، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران    
     hanieh.pakbaz1@gmail.com
مهشيد ميرفخرايي (مسئول مکاتبات) / استاد بازنشستۀ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
محسن ابوالقاسمي / استاد بازنشستۀ دانشگاه تهران
دريافت: 02/12/1396 ـ پذيرش: 05/04/1397
چكيده
دربارة مغان، خاستگاه اصلي آنها، آيين، آداب و رسومشان بين محققان اختلاف نظرهاي فراواني وجود دارد. بعضي معتقدند آنها نه آريايي و نه سامي، بلکه قومي بودند که در ماد مي‌زيسته‌اند، آنها را جادوگراني زبده، ديوپرست، روحانيون کيش‌پيش زردشتي و مخالفان حقيقي زردشت مي‌دانند که چون ياراي مقاومت در برابر فراگير شدن آيين زردشت را در خود نيافتند، به هيأت سردمداران دين زردشت درآمدند. برخي نيز آنها را وارثان برحق زردشت مي‌دانند. برخي نيز معتقدند: آنان روحانيوني بودند که پذيراي پيام زردشت شدند و در رواج آن کوشيدند. بي‌شک مغان در ترويج آيين زردشت، تأثيري انکارناپذير دارند. تأثير مغان و آيين‌هاي منسوب به آنها، همانند کشتن خرفستران، خويدوده، به دخمه سپردن مردگان از ترس حملة ديو نسوش و همة تلاش آنها براي ديوزدايي در ونديداد و ساير کتب مذهبي زردشتيان، گوياي همين واقعيت است.
کليدواژه‌ها: مغان، ديوپرست، زردشت، ديو‌زدايي، ونديداد.