چگونگي تحول مفهوم ازدواج در كليساي كاتوليك و چالش‌هاي پيش‌رو

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره دوم، پياپي 34، بهار 1397

فاطمه رحيمي ثابت / دانشجوي دکتري مطالعات تطبيقي اديان دانشگاه اديان و مذاهب     frahimisabet@gmail.com
احمدرضا مفتاح / استاديار گروه اديان ابراهيمي دانشگاه اديان و مذاهب     meftah555@gmail.com
دريافت: 14/11/1396 ـ پذيرش: 21/03/1397
چكيده
با نگاهي به مفهوم «ازدواج» و «خانواده» در گذشتة مسيحيت، روشن مي¬شود که اين مفاهيم از بستر يهودي، تا نگاهي که عيسي عليه السلام به آن داشته و فهم متفاوتي که پولس و آگوستين، به عنوان مفسر و الهيدان به آن داشته¬اند، تغييرات معناداري يافته است. آنان مفهوم ازدواج را به قلمرو الهياتي وارد کردند، به گونه‌اي که مفهوم رايج و مرسوم ازدواج و خانواده در يهوديت و مسيحيتِ اوليه، با رابطه محبت‌آميز مسيح و کليسا درآميخت. کليساي کاتوليک نيز در قرون وسطي، بيشتر بر بعد الهياتي و فراطبيعي اين مفاهيم تاکيد کرد. اما کليسايي که شريعت را کنار گذاشته بود، در اين زمينه قوانين کليسايي سختي را بر آن افزود و چالش¬هاي بسياري را براي مسيحيان به وجود آورد. کليساي کاتوليک، پس از شوراي دوم واتيکان در رويارويي با اين چالش و براي حفظ قوانين کليسايي، و حفظ جامعه مؤمنان، بايد تدابيري مي¬انديشيد. پاپ ژان پل دوم و پاپ فرانسيس، بيش از ديگران تلاش کردند تا راه حلي براي اين مشکل پيدا کنند. اين پژوهش، با رويکردي توصيفي- تحليلي، چگونگي فربه شدن مفهوم ازدواج، با افزودن معنايي مجازي بر آن و جنبة آييني يافتن آن و نوعي افراط‌ورزي در قوانين کليساي کاتوليک و پيامدهاي آن را نشان مي‌دهد.
کليدواژه‌ها: کليساي کاتوليک، ازدواج، خانواده، قوانين کليسايي