بررسي تأثير عصر روشنگري در الهيات جديد مسيحي؛ با تأكيد بر انديشه‌هاي ريچل، بولتمان و پانن‌برگ

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره دوم، پياپي 34، بهار 1397

سيدعلي حسني / دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     seyedAli5@Gmail.com
دريافت: 27/01/1396 ـ پذيرش: 25/06/1396
چكيده
عصر روشنگري مرحله‌اي بسيار مهم در تاريخ تحولات علمي در غرب به حساب مي‌آيد. اين تحولات گسترده، تأثيرات فراوان بر الهيات مسيحي بر جاي گذاشته است. تحولاتي که متألهان مسيحي را وادار به دست برداشتن از باورها و اعتقادات چند صد ساله خود کرده است؛ تحولاتي که نتايج آن، شکل‌گيري مکاتب جديد الهياتي در مسيحيت است. اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي، درصدد نشان دادن نقش و تأثير دستاوردهاي عصر روشنگري، در شکل‌گيري الهيات جديد مسيحي، بر اساس انديشه‌هاي برخي متألهان جديد مسيحي (ريچل، بولتمان و پانن‌برگ) است. يافته‌هاي اين پژوهش حاكي از اين است كه دستاوردهاي عصر روشنگري، باورهاي اساسي مسيحيت، يعني معجزات، حجيت کتاب ‌مقدس، براهين اثبات وجود خدا، مکاشفه (وحي)، آموزه گناه نخستين و هويت و اهميت عيسي را در بوته ترديد قرار داد. ازاين‌رو، هريک از متألهان مسيحي، با طرح ايده‌هايي جديد درصدد رفع اين مشکل برآمدند.
کليدواژه‌ها: عصرروشنگري، الهيات جديد مسيحي، اعتقادات مسيحي، آلبرخت ريچل، بولتمان و پانن‌برگ.