اخلاق يهودي: قوم‌محور يا بشريت‌محور؟

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره دوم، پياپي 34، بهار 1397

محمدجواد نيک‌دل / دانشجوي دكتري اديان و عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     Mjnicdel@yahoo.com
دريافت: 09/02/1396 ـ پذيرش: 05/08/1396
چكيده
موضوع پيش‌رو، يکي از مسائل مهم در انديشة يهودي است. امروزه بسياري از يهوديان بر اين باورند که آموزه‌هاي اخلاقي آنان، ناظر به همة انسان‌هاست و در عمل به اين فرامين اخلاقي، تفاوتي ميان يهودي و غيريهودي (بيگانگان) وجود ندارد. بااين‌حال، اين مقاله تلاش دارد تا نشان دهد که اين ادعا پاية و اساس محکمي ندارد. يافته‌ها حاكي از اين است که در کتاب عهد و تلمود (کتاب‌هاي مقدس يهود)، موارد بسياري وجود دارد که با اين ادعا به شدت در تعارض است. اين موارد، کليت ادعاي يهوديان را باطل كرد، پاية ادعاي يهود را به شدت متزلزل خواهد كرد.
کليدواژه‌ها: اخلاق يهودي، اصول اخلاقي، قوم‌محوري،‌ بشريت‌محوري.