واكاوي «فتشقي» بر اساس آيات سورة مباركه طه و فقراتي از باب سوم سفر پيدايش

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره دوم، پياپي 34، بهار 1397

عباداله فضليان / دانش‌آموختة سطح 4 حوزه علميه قم
جواد باغباني آراني / استاديار موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     Arani@Qabas.net
دريافت: 04/08/1396 ـ پذيرش: 15/01/1397
چكيده
رنج و مشقت از پيامدهاي ناگوار عصيان حضرت آدم عليه السلام است که در قرآن کريم، با عبارت «فتشقي» و در تورات عربي «التعب» و در تورات انگليسي «sorrow» و در برخي از ترجمه‌ها از آن، به «toil» ياد مي‌کنند که وجه مشترک همه موارد، رنج و مشقت و سختي است. اين پيامد در آيات 117، 118و119 سوره «طه» و در فقرات 17، 18و19 باب سوم «سفر پيدايش» آمده و در آنها وجوه مشترک و متفاوتي وجود دارد. اين مقاله، در دو بخش قرآن کريم و تورات به مفهوم شناسي، تفسير رنج و مشقت، مخاطب رنج و مشقت و رابطه ميان آن و خوردن از درخت ممنوعه، با استناد به منابع معتبر خواهد پرداخت. اشتراکات و اختلافات و امتيازات آنها را بيان خواهد کرد. نتيجه برآمده از اين پژوهش، گوياي اين است که تعابير به‌کاررفته در قرآن کريم، بسيار زيبا و دقيق و براي رساندن پيامي است؛ به‌ويژه اينکه عبارت «فتشقي»، همراه با توضيحات پيرامون آن تفسيرکننده «فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ» هست که يکي از مباحث عميق در عصمت انبياء است. همچنين اشتراکات دو کتاب، توجيه‌کننده تصديق تورات توسط قرآن است.
کليدواژه‌ها: تشقي، التعب، رنج و مشقت، قرآن کريم، تورات، سوره طه، سفر پيدايش.