بررسي تحليلي سيرة نبوي و علوي در مواجهه نظامي با اهل‌كتاب

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره دوم، پياپي 34، بهار 1397

محمدرضا اسدي / دانشجوي دكتري اديان و عرفان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     reza.shaer@gmail.com
محمدحسين طاهري آكردي / استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     Taheri-akerdi@iki.ac.ir
دريافت: 01/06/1396 ـ پذيرش: 15/11/1396
چكيده
چگونگي برخورد با اهل‌كتاب، به عنوان كساني كه دين‌شان به اذعان خود اسلام، دست‌كم، اصل و ريشه‌اي راستين دارد، مستلزم توجه به ظرايفي است كه مي‌بايد با در نظر گرفتن آنها در مواجهات، هم وجاهت دين اهل‌كتاب حفظ شود و هم در صورت وجود توطئه‌، با هجمه‌هاي آنان مقابله‌اي مناسب صورت گيرد. مقاله، با شيوة توصيفي تحليلي، به بررسي سيرة نبوي و علوي در مواجهه با اهل‌كتاب پرداخته و با بررسي جنبة نظامي مواجهه، به اين نتيجه رسيده است كه واكنش‌هاي پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و امام علي عليه السلام در برابر اين گروه، همواره با هدف حفظ اسلام و نه به قصد از بين‌بردن آنان صورت مي‌گرفت. از اين رو، محور برنامة ايشان، توجه به اخلاق، خرَد و شرع در همة رويكردها، روش‌ها و ابزارها بوده و در ضمن صلح‌طلبي، ويژگي‌هايي چون دورانديشي، هوشياري، آمادگي هميشگي، اقتدار و واكنش متناسب با تهاجم‌ها نيز از مهم‌ترين شاخصه‌هاي قابل مشاهده در سيرة ايشان است.
كليدواژه‌ها: تهاجم ديني، دفاع ديني، اهل‌كتاب، سيرة نبوي، سيرة علوي، مواجهة نظامي، رويكرد نظامي، روش نظامي، ابزار نظامي.