معرفت نجات‌بخش با نظر بر احوال نفس مطمئنه و جيون موكتي در مكتب ودانته

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، زمستان 1396

نوري‌سادات شاهنگيان / استاديار گروه اديان و عرفان دانشگاه الزهرا عليها السلام             n.s.shahangian@alzahra.ac.ir

دريافت: 10/02/1396 ـ پذيرش: 26/06/1396

چكيده

آموزه‌هاي نجات‌شناسانه در متون مقدس اسلام و هندو، بيانگر ويژگي‌ها و احوال وارستگان است. توصيف احوال نفس مطمئنه در قرآن، دلالت بر امکان نجات پيش از مرگ دارد. مفهوم «اوپه‌نيشدي» زنده آزاد (جيون موکتي) نيز بر فرزانه‌اي اطلاق مي‌شود که نجات ـ رهايي از رنج هستي ـ را درحال زنده بودن تجربه مي‌کند. منابع معتبر هر دو سنت، حکايت از برخورداري وارستگان از تجارب و احوال مشابه و نقش محوري معرفت در نيل به رهايي دارند. اين مقاله، با هدف شناسايي موضوع معرفت نجات‌يافتگان، به مقايسة ويژگي‌ها و احوال «زنده آزاد» و «نفس مطمئنه» مي‌پردازد. بنابراين، پژوهش، سرور و آگاهي زنده آزاد، سرور و آگاهي محض بوده، واقعيتي متمايز از نفس او محسوب نمي‌شود. اما معرفت و بهجت نفس مطمئنه، واقعيتي متمايز و چون ديگر تجارب و احوال او، محصول تجلي صفات جماليه و جلاليه حق در آينه نفس است.

کليدواژه‌ها: معرفت، زنده آزاد، نفس مطمئنه، نجات، احوال.