بررسي و تحليل نظام اخلاقي دين صابئين مندائي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، زمستان 1396

عزيز سواري / دانشجوي دکتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد چمران اهواز                                 azizsawari@gmail.com

مسعود صفايي مقدم / استاد، دانشگاه شهيد چمران اهواز                                                                 safaei_m@scu.ac.ir

سيدجلال هاشمي / استاديار، دانشگاه شهيد چمران اهواز                                                                   hashemi@scu.ac.ir

قيس مغشغش السعدي / استاد دانشگاه توبينگن آلمان، مرکز شرق‌شناسي و مطالعات اسلامي                    drabsha@yahoo.com

دريافت: 08/04/1396 ـ پذيرش: 23/08/1396

چکيده

هدف اين پژوهش، بررسي و تبيين نظام اخلاقي يکي از قديمي‌ترين اديان توحيدي و تنها آيين عرفاني زندة جهان، يعني دين صابئين مندائي است که با روش توصيفي– تحليلي و با مراجعه به منابع مقدس آنان، به ويژه گنزا ربا و تعاليم يحيي عليه السلام انجام گرفته است. اين پژوهش پس از معرفي مختصري از تاريخ و عقايد ديني صابئين مندائي، به تحليل مباني نظام اخلاقي آنان، در سه حوزة الهيات، انسان‌شناسي و معرفت‌شناسي پرداخته است. براي کشف و تبيين نظام اخلاقي اين آيين، ديدگاه الهياتي، انسان‌شناختي، و معرفت شناختي اين دين، مبناي بررسي مولفه‌هاي نظام اخلاقي، يعني نظريه ارزش، اصول اخلاقي و هدف غايي اخلاق قرار گرفته است. در نهايت، نشان مي‌دهد که اصول «خدامحوري اخلاقي، محبت، مسئوليت اخلاقي و قاعده زرين»، چهار اصل بنيادين نظام اخلاق دين مندائي هستند که در نظام‌هاي اخلاقي ساير اديان به روشني قابل مشاهده‌اند.

کليدواژه‌ها: صابئين مندائي، نظام اخلاقي، مباني اخلاق، اصول اخلاقي، گنزا ربا.