تحليل چرايي بدعت‌آميز بودن جنبش بگينها در مسيحيت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، زمستان 1396

فاطمه كيائي / استاديار اديان و عرفان تطبيقي، گروه معارف اسلامي دانشگاه پيام نور، ايران                    ft.kiaei@gmail.com

دريافت: 21/12/1395 ـ پذيرش: 15/06/1396

چکيده

اين مقاله، به معرفي بگينها، يکي از مهم‌ترين جنبش‌هاي زنانه قرون وسطاي مسيحي مي‌پردازد و با تعريف مقولات سنت و بدعت در آن‌ دوره، درصدد توضيح اتهام بدعت عليه ايشان است. کلام بومي، که حاصل به‌کارگيري زبان محلي به جاي لاتين، تکيه بر تجارب عرفاني، به جاي متون مقدس رسمي در عرصه تفکر ديني، انتقال قدرت از مردان طبقات بالا به سطوح پائين و زنان و افزايش چشمگير مخاطبان است، پس از الهيات مدرسي و رهباني پديد آمد و ظهور بگينها حاصل آن است. زنان عارف پرشوري که با رد ممنوعيت‌هاي دستگاه کليسايي، نوع جديدي از حيات جمعي دين‌دارانه ابداع کردند و با مطالعه کتاب مقدس، شهود و موعظة تجارب خويش به زبان مادري، واسطه‌گري کليسا در امر نجات را زيرسوال بردند و باب جديدي در کلام و عرفان مسيحي گشودند. عواملي چون خروج از سيطره کليسا و عدم وابستگي به هرگونه مرجع بشري، باور به دستيابي انسان به کمال و نجات در حيات دنيوي، بي‌نيازي از انجام شعائر کليسايي و تعليم اموري مخالف ايمان کاتوليک، مهم‌ترين اتهامات ايشان است.

کليدواژه‌ها: بدعت، سنت، کليسا، بگينها، عرفان مسيحي، مايستر اکهارت.