بررسي و تحليل «شريعت اخلاقي» در مسيحيت كاتوليك

ضمیمهاندازه
6.pdf677.62 کیلو بایت

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، زمستان 1396

حسن دین‌پناه / دانش‌پژوه دکتری ادیان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره                       hasandinpanah@gmail.com

دريافت: 05/10/1395 ـ پذيرش: 01/04/1396

چکیده

از جمله موضوعات مبهم در عهد جدید، ترابط اخلاق و شریعت است و بررسی آن در مسیحیت کاتولیک مهم است. کاتولیک‌ها براي رفع این ابهام و چالش از عهد جدید، به تبیین دیدگاه خود پرداختند. اين مقاله به بررسي، تحليل و مقايسه رابطة اخلاق و شریعت در آيين كاتوليك در مسيحيت مي‌پردازد. آنان اخلاق را شاخه‌ای از الهیات مي‌دانند و به‌گونه‌ای تبیین و تفسیر می‌کنند که شریعت انجیل در درون آن قرار می‌گیرد. کاتولیک، تفسیری جدید از شریعت ارائه می‌کند که بر فیض استوار است، و فرد مسیحی را از رعایت اعمال و مناسک شریعت قدیم می‌رهاند. حاصل تحقیق بیانگر آن است که در تعالیم کاتولیک، از لحاظ مبانی، منابع و جایگاه، نمی‌توان شریعت را از اخلاق جدا کرد، بلکه میان آن‌ دو، اتحاد کامل برقرار است. به همین دلیل، عنوان «شریعت اخلاقی» برای شریعت کاتولیکی درست به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها: اخلاق، الهیات اخلاقی، شریعت، قانون طبیعی، شریعت اخلاقی، مسیحیت کاتولیک.


شماره مجله: 
33
شماره صفحه: 
57