بررسي و تحليل «شريعت اخلاقي» در مسيحيت كاتوليك

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، زمستان 1396

حسن دين‌پناه / دانش‌پژوه دکتري اديان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                       hasandinpanah@gmail.com

دريافت: 05/10/1395 ـ پذيرش: 01/04/1396

چکيده

از جمله موضوعات مبهم در عهد جديد، ترابط اخلاق و شريعت است و بررسي آن در مسيحيت کاتوليک مهم است. کاتوليک‌ها براي رفع اين ابهام و چالش از عهد جديد، به تبيين ديدگاه خود پرداختند. اين مقاله به بررسي، تحليل و مقايسه رابطة اخلاق و شريعت در آيين كاتوليك در مسيحيت مي‌پردازد. آنان اخلاق را شاخه‌اي از الهيات مي‌دانند و به‌گونه‌اي تبيين و تفسير مي‌کنند که شريعت انجيل در درون آن قرار مي‌گيرد. کاتوليک، تفسيري جديد از شريعت ارائه مي‌کند که بر فيض استوار است، و فرد مسيحي را از رعايت اعمال و مناسک شريعت قديم مي‌رهاند. حاصل تحقيق بيانگر آن است که در تعاليم کاتوليک، از لحاظ مباني، منابع و جايگاه، نمي‌توان شريعت را از اخلاق جدا کرد، بلکه ميان آن‌ دو، اتحاد کامل برقرار است. به همين دليل، عنوان «شريعت اخلاقي» براي شريعت کاتوليکي درست به نظر مي‌رسد.

کليدواژه‌ها: اخلاق، الهيات اخلاقي، شريعت، قانون طبيعي، شريعت اخلاقي، مسيحيت کاتوليک.