تربيت كل‌گرا در انديشه‌هاي تربيتي شرق؛ با تكيه بر مكتب دائوئيسم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال هشتم، شماره چهارم، پياپي 32، پاييز 1396

علي وحدتي دانشمند / دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران                                      alivahdati@ut.ac.ir

افضل السادات حسيني / دانشيار دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران                                                             

دريافت: 28/01/1396 ـ پذيرش: 04/07/1396

چكيده

تربيت کل‌گرا، يکي از جريان‌هاي تربيتي در اواخر قرن بيستم است که با بن‌مايه‌هاي معنوي، به مقابله با کاستي‌هاي نظريه‌هاي تربيتي مدرن برخاسته است. اگرچه ريشه‌هاي تکوين اين رويکرد را مي‌توان در آثار مربيان معاصر غربي جستجو کرد، اما اين مقاله، اين ريشه‌ها را در انديشه‌هاي فلسفي و معنوي کهن شرق، با محوريت مکتب دائوئيسم رديابي کرده، تصويري از مواجهه صورت معاصر اين رويکرد و صورت شرقي آن، در عصر کهن ارائه مي‌دهد. اين پژوهش، با روش تحليل محتوا و استنتاج فلسفي، پس از بيان مؤلفه‌هاي بنيادين تفکر دائويي در متون اصلي اين کتب، يعني دائو‌ده‌جينگ اثر لائوتسه و چانگ‌تزو اثر مؤلفي با همين نام، دست به ترسيم چگونگي حضور اين رويکرد در عرصه تربيت کل‌گرا زده است. با در نظر گرفتن مضامين بنيادين در دائوئيسم، همچون ماهيت دائو، فروپاشي نظام عرفي ارزش‌ها، خويشتن‌بودگي و نفي ذهن و زبان، مفهوم اساسي تربيت «سياليت» و هدف اساسي آن «رهايي از ضمير» و مفهوم اساسي يادگيري «نا-يادگيري» به منظور شهود حقيقت دائو مي‌باشد.

کليدواژه‌ها: تربيت کل‌گرا، فلسفة شرقي، دائوئيسم، لائوتسه، دائو‌ده‌جينگ، چانگ‌تزو.