تأملي بر آموزه عطاياي قدرت (نيروبخش) در كليساي پنطيكاستي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال هشتم، شماره چهارم، پياپي 32، پاييز 1396

محمدحسين طاهري آکردي / استاديار گروه اديان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                 Taheri-akerdi@iki.ac.ir

ياسر ابوزاده گتابي / كارشناس ارشد دين شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                 y.a.g@chmail.ir

دريافت: 17/01/1396 ـ پذيرش: 14/06/1396

چكيده

عطاياي قدرت (نيرو بخش) همانند عطيه ايمان و کارهاي معجزه‌آسا و شفابخش، دريافت قدرتي خارق‌العاده است‌ که از سوي روح‌القدس اعطا مي‌شود. پنطيکاستي‌ها معتقدند: اين نوع عطايا، از جمله عطايايي کتاب مقدسي هستند که امروزه نيز قابل دستيابي است. از‌اين‌رو، آنها با تمسک به اين عطايا به فعاليت‌هاي تبشيري مي‌پردازند. در اين پژوهش به بررسي صحت يا سقم اين مسئله، با (روش تحليلي ـ انتقادي) پرداخته و پس از تحقيق در آثار منسوب به پنطيکاستي‌ها و آيات کتاب مقدس، اثبات مي‌شود، علاوه بر آن‌که به تصريح خود کتاب مقدس، عصر و زمانه عطايا به سر آمده، حتي کتاب مقدس نيز نسبت به وجود چنين عطايايي در آخرالزمان هشدار داده است و آنها را هميشگي ندانسته، مدعيان آن را دروغ‌گو خوانده است.

کليد‌واژه‌ها: پنطيکاستي‌ها، روح‌القدس، عطيه، ايمان، کارهاي معجزه آسا، شفابخشي، کتاب مقدس.