ملاحظات زبانشناختي پيرامون خاستگاه زباني كتاب ايوب

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال هشتم، شماره چهارم، پياپي 32، پاييز 1396

مريم اميني / استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد استهبان                                                           aminimar@gmail.com

دريافت: 31/03/1396 ـ پذيرش: 25/08/1396

چكيده

بررسي ويژگي‌هاي زبانشناختي كتاب‌هاي مقدس، با وجود کم توجهي به آنها، علاوه بر تعيين زمان تأليف يا قدمت آنها، که سويه تاريخي است، براي ترجمه، فهم وتفسير آنها نيز به کار مي‌آيد. در سويه ادبي، زبان کتاب ايوب در ظاهر عبري است، اما درآميخته با پيچيدگي‌ها ومعضلات دستوري، واژگاني و حتي ريخت‌شناسي است که موجب سر درگمي و ابهام در ترجمه مي‌شود. اين ملاحظات، چنان است که محققان و منتقدان ادبي را برآن داشته تا کتاب را اساساً يک ترجمه بدانند. اين ديدگاه، منشأ تلاشِ‌هايي براي يافتن خاستگاه زباني کتاب شده است. ازاين ميان، تأثير زبان آرامي در يک دايره واژگاني گسترده وصبغة جدّي آن حتي از حيث دستوري جالب توجه است. ازاين‌رو، با استفاده از روش نقد متني و انتقال از مؤلفه ديني به مؤلفه ادبي کتاب تلاش نموديم فارغ از هرگونه جهان‌بيني خاصي، به چشم اندازهاي موجود در اين کتاب به عنوان يک شاهکار ادبي برسيم.

کليدواژه‌ها: نقد متني، ويژگي‌هاي زبانشناختي، خاستگاه زباني، دستور زبان، دايره واژگاني.