بررسي تطبيقي عمل در حديقة الحقيقة و بهگودگيتا

ضمیمهاندازه
8.pdf1.36 مگابایت

سال هشتم، شماره سوم، پياپي 31، تابستان 1396

سعيد گراوند / دانشيار اديان و عرفان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان                                         Geravand_s@yahoo.com

سجاد دهقان زاده / استاديار اديان و عرفان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان                     sajad_dehganzadeh@yahoo.com

دريافت: 27/10/1395 ـ پذيرش: 25/03/1396

چكيده

عمل و تحليل عرفاني آن، يكي از مهم ترين مسائل مورد بررسي در اغلب سنت هاي ديني و عرفاني است. اين مسئله در بسياري از منابع دين اسلام، اعم از فقهي، اخلاقي و عرفاني، به عنوان يك موضوع عرفاني قابل ملاحظه است. در آيين هندو نيز عمل در براهمنه ها و پورانه ها و بهگود گيتا مورد تأكيد است. در دو متن حديقةالحقيقه و بهگودگيتا، عمل و انجام تكاليف ديني تبلوری ويژه يافته و از آن به عنوان يكي از بديل هاي طريق رستگاري تعبير شده است. در اين پژوهش، خدا آدمي را براي عمل خلق كرده است؛ بخصوص التزام به اعمال شرعي در همه مراحل سلوك براي همه لازم و ضروري است. تا آنجا كه مي تواند صفات آدمي را تغيير دهد. در حديقه اهل عمل، بر اساس امكان وجودي و اغراض مختلف، متفاوت عمل مي كنند. درحاليكه در بهگود گيتا عمل انسان ها بر اساس گونه ها (كيفيّات ازلي) است. به علاوه، انسان ها بر اساس طبقات مختلف اجتماعي، هريك اعمال و تكاليف خاص خود را دارند.   
اين نوشتار به بررسي و مقايسه چيستي عمل و ابعاد مختلف آن در دو متن حديقةالحقيقه و بهگودگيتا مي پردازد.                       
يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه حديقة الحقيقه و بهگودگيتا، با تفسير خود از حقيقت عمل، الگويي از عرفان عمل گرا و سلوك معنوي را نشان مي دهند كه مانع اشتغال دنيايي انسان معاصر نيست. افزون بر اين، برخلاف تلقي نادرست از عمل و عمل گرايي  و نتايج سوء آن در جهان معاصر، حديقه و بهگودگيتا براي نيل آدمي به شکوفایی معنوی، بر اصالت عمل و انجام تكاليف ديني، اصرار مي ورزند.

كليدواژه ها: حديقة الحقيقة، بهگودگيتا، عمل، ترك عمل، شريعت.