تحليل و بررسي منابع حجيت در آئين هندو

ضمیمهاندازه
5.pdf909.9 کیلو بایت

سال هشتم، شماره سوم، پياپي 31، تابستان 1396

سيد اكبر حسيني قلعه بهمن / دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره              akbar.hosseini37@yahoo.com

دريافت: 05/12/1395 ـ پذيرش: 27/04/1396

چكيده

در آئين هندو، براي به دست آوردن ديدگاه  و يا حكمي، راهي بسيار دشوار را بايد طي كرد؛ زيرا ابتدا بايد به متون مقدس اين آئين، كه خود از كثرت و تنوعي شگرف برخوردارند، مراجعه و سپس، به مكتب هاي فلسفي و مهمي كه در ذيل اين آئين ساخته و پرداخته شده اند، رجوع كرد. سرانجام، رجوع به ديدگاه انديشمندان، مصلحان و افراد تأثيرگذار در اين آئين ضروري است. پس از طي اين مسير، محقق بايد با بيان تنوع ديدگاه موجود در اين آئين، اعلان كند كه يافتة او، به چه دوره از ادوار آئين هندو نظر دارد؛ از كدام متن مقدس به دست آمده؛ چه مكتب فلسفي اي از آن حمايت مي كند و چه افراد شاخصي آن را تأیید مي كنند. به طور قطع اين مسير بسيار دشوار و مطلب به دست آمده نیز فاقد پذيرش همگاني است. اين نوشتار، بر آن است به اجمال، به اين منابع نظر افکند و تحليلي راجع به آنها ارائه دهد.

كليدواژه ها: وده، براهمنه ها، مكاتب فلسفي هند، برهماسماج، آرياسماج.