مطالعه تطبيقي عالم پس از مرگ در دين اسلام و زردتشت

ضمیمهاندازه
4.pdf987.04 کیلو بایت

سال هشتم، شماره سوم، پياپي 31، تابستان 1396

محمد فولادي / دانشيار گروه جامعه شناسي مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره                                Fooladi@iki.ac.ir

رعنا قاسمي / دانشجوي دكتري اديان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم                                                                               

دريافت: 30/09/1395 ـ پذيرش: 10/02/1396

چكيده

اين مقاله، با عنوان «مطالعه تطبيقي عالم پس از مرگ در دين اسلام و زردتشت»، به اين موضوع مي‏پردازد كه دنياي پس از مرگ، حيات (جاودانگي) يا ممات (مرگ ابدي) است. در اين پژوهش، محور اصلي بحث، «زندگي شخص پس از مرگ» مي باشد. براين اساس، سؤال اصلي پژوهش اين است كه فرجام انسان در دو دين اسلام و زرتشت چيست؟ در صورت حيات و جاودانگي، چگونه خواهد بود؟ يافته هاي پژوهش حاكي از اين است كه فرجام انسان پس از مرگ در دو دين، با اندكي تفاوت، «جاودانگي» و «زندگي» است. پس از بررسي جهان و انسان مزديسنا، به سرنوشت روان از اين منظر پرداخته شده  است. در اسلام نيز جاودانگي روح، نفس و همچنين، مراتب نفس و خلود مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است. «خلود» واژه اي است كه در قرآن به كار رفته، و به معناي «ابديت» است. كاربرد قرآني و اسلامي، اين بحث را تحت عنوان «خلود نفس» ياد كرده است.

كليدواژه ها: جاودانگي روح، دين مزديسنا، قرآن كريم، انسان، قيامت.

 


 

شماره مجله: 
31
شماره صفحه: 
65