الهيات شكاف؛ روشي مبتني بر كنش اجتماعي در گفت وگوي اديان

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 30، بهار 1396

*محمّد جواد ذرّيه/ دانشجوي دکتري حکمت متعاليه دانشگاه اصفهان                                             zorrieh.j57@gmail.com

زهرا آبيار/ دانشجوي دکتري دين پژوهي دانشگاه اديان و مذاهب قم                                              abyar.z114@gmail.com

محمّدسعيد اکبري دهقان/ دانشجوي دکتري دين پژوهي دانشگاه اديان و مذاهب قم           saeedakbarimanzar@gmail.com

دريافت: 01/12/1395 ـ پذيرش: 04/05/1396

چکيده

حُسن تفاهم ميان اديان و مذاهب گوناگون، از ضرورت ها و آرمان هاي بشري در دوران معاصر به شمار مي رود، به گونه اي که انديشمندان گفت وگوي اديان، روش هاي متفاوتي براي اين امر اتخاذ مي کنند. روش گفت وگويي «الهيات شکاف»، تلاش دارد در عين پايبندي به سنت ديني خود، بر شکاف موجود ميان سنت هاي ديني، پلي از شباهت ها بنا کند که نتيجه آن، درک بهتر ديگري و برقراري نوعي زيست همراه با کنش اجتماعي است؛ يعني براي برقراري تفاهم ميان اديان و مذاهب، لازم است ضمن پايبندي به اعتقادات خود، بر نقاط اشتراک و موضوعات اجتماعي متمرکز شد و گفت وگو را بر محور مسائل اساسي چون حقوق بشر، آزادي بيان و عقيده و يا اموري چون جنگ، خشونت، و نقش اديان و مذاهب در از بين بردن اين امور در جامعه جهاني قرار داد؛ چيزي که دين اسلام تحت عنوان کرامت ذاتي و حقوق طبيعي انسان ها بدان توجه بسيار داشته است. با عنايت به چنين رويکردي در گفت وگو، به واسطه مشترکات ديني مورد وفاق طرفين، امکان تفاهم هر چه بيشتر و بهبود شکاف ميان اديان و مذاهب فراهم مي گردد. اين پژوهش تلاش دارد، با روش توصيفي ـ تحليلي، ضمن معرفي روش گفت وگوي «الهيات شکاف» بر مبناي کنش اجتماعي و شواهدي از تأييدات آموزه هاي اسلامي، روشي تازه براي گفت وگو ميان سنت هاي ديني ارائه كند.

كليدواژه ها: الهيات شکاف، گفت وگو، کنش اجتماعي، اديان، راپارل.