چالش هاي تصويرهاي جديد از كتاب مقدس با تصوير سنتي

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 30، بهار 1396

سيدعلي حسني  / استاديار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                             seyedAli5@Gmail.com

دريافت: 31/03/1395 ـ پذيرش: 04/08/1395

چكيده

تحولات گسترده اي كه غرب مسيحي از رنسانس تا به امروز به خود ديده است، موجب چالش هاي گسترده در زمينه هاي مختلف شده است. از جملة اين تحولات، تغيير ديدگاه هاي متألهان مسيحي نسبت به كتاب مقدس است كه چالش هايي با ديدگاه سنتي از آن ايجاد كرده است. اين مقاله، با روش توصيفي ـ تحليلي درصدد دستيابي به چالش هايي است كه تصاوير جديد از كتاب مقدس، ايجاد كرده است. حاصل يافته هاي پژوهش حاكي از آن دارد كه از جهات مختلف، ديدگاه سنتي از كتاب مقدس، به چالش كشيده شده و قابل پذيرش نمي باشد، به گونه اي كه گروه هايي همچون فمينيست ها درصدد حذف كتاب مقدس فعلي و جايگزين كردن كتاب مقدس فمينيستي برآمده اند.

كليدواژه ها: كتاب مقدس، تصوير سنتي، ديدگاه هاي جديد، تعارض علم با كتاب مقدس، جريان نقدكتاب مقدس.