عفاف و حجاب در دين يهود و اسلام شيعي؛ تحليل و مقايسه؛ با تأكيد بر تلمود بابلي و من لايحضره الفقيه

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 30، بهار 1396

طاهره حاج ابراهيمي / استاد دانشگاه علوم و تحقيقات تهران                                                 thajebrahimi@yahoo.com

* عاطفه عبدي خان / دكتراي اديان و عرفان تطبيقي دانشگاه علوم و تحقيقات تهران                                  abdi148@chmail.ir

مجيد معارف / استاد دانشگاه تهران                                                                                                                        

دريافت: 09/04/1395 ـ پذيرش: 21/08/1395

چكيده

حفظ سلامت و نظم جامعه، براي حركت در مسير صحيح پيشرفت، در هر مكتبي جزو اولويت هاست. يكي از راه هاي رسيدن به اين هدف، حفظ سلامت و نظم فردي و خانوادگي و تحكيم روابط خانوادگي و نظم اجتماعي است. دو دين يهود و اسلام، براي دستيابي به اين هدف، حفظ عفاف و حجاب را به پيروان خود توصيه مي كنند تا سلامت اخلاقي بر جامعه حاكم شود.                                    
حفظ عفاف و حجاب در اين دو دين الهي، به هر دو قشر زن و مرد توصيه شده است و هريك در اين مسير، تكاليف ويژه خود را دارند؛ تكاليفي كه جداي از حفظ عفت خودشان، به حفظ عفت همسرشان و جامعه اي كه در آن حضور دارند نيز كمك مي كند. با مطالعه جزييات اين توصيه ها، مي توان به شباهت هاي بسياري ميان اين دو دين الهي پي برد.                                                       
اين پژوهش، به موضوع عفاف و حجاب در دو دين يهود و اسلام مي پردازد و تأكيد آن بر مطالب كتاب هاي فقهي تلمود و من لايحضره الفقيه است كه مطالب آنها، تبيين كننده وحي بوده، مورد توجه ويژۀ ‏فقيهان اين دو مكتب مي باشند.

كليدواژه ها: اسلام شيعي، تلمود، زنان، مردان، من لايحضره الفقيه، عفاف، يهود.