نقد و بررسي شخصيت زورباي بودا؛ انسان آرماني اوشو

ضمیمهاندازه
8.pdf703.78 کیلو بایت

سال هشتم، شماره اول، پياپي 29، زمستان 1395

حميد مريديان / دانشجوي دكتري اخلاق اسلامي دانشگاه قرآن و حديث                                      hamim6236@gmail.com

دريافت: 29/07/1395 ـ پذيرش: 18/12/1395

چکيده

اين مقاله به ترسيم شخصيت زورباي بودا، انسان آرماني اوشو مي‌پردازد كه يكي، نماد زياده‌خواهي، شهوت و شادمانگي است و ديگري، اسوه زهد و رياضت است. در نگاه وي، انساني كه دنبال هوس‌راني است، بدون هيچ تناقضي مي‌تواند كمالات معنوي خود را از طريق رياضت به دست آورد. ازاين‌رو، در نگاه اوشو، هر دو بعد جسماني و روحاني انسان اصل قرار مي‌گيرند و انسان آرماني کسي است که هر دو جنبة وجودي‌اش را به حد کمال برساند. در‌حالي‌که در اسلام، انسان داراي دو حقيقت همسان و مساوي نيست و با در نظر گرفتن هر دو بعد جسماني و روحاني، بعد روحاني انسان اصل قرار مي‌گيرد و نيازهاي مادي انسان‌ها، بر اساس حقيقت روحاني وي تنظيم مي‌يابد. اين مقاله با رويكرد تحليل و انتقاد وي، به بررسي شخصيت زورباي بودا و نقد آن از منظر اسلام مي‌پردازد.

کليدواژه‌ها: انسان آرماني، اوشو، زورباي بودا، مراقبه، کمال، جنبش‌هاي معنويت‌گرا، رياضت.