تجلّي در انديشه ويشنويي؛ تجلي واقعي يا توهمي؟

ضمیمهاندازه
6.pdf870.28 کیلو بایت

سال هشتم، شماره اول، پياپي 29، زمستان 1395

سعيد گراوند / دانشيار اديان و عرفان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان                                            geravand_s@yahoo.com

مظاهر احمد توبي / استاديار اديان و عرفان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان                                   mahmadtobi@yahoo.com

دريافت: 10/07/1395 ـ پذيرش: 05/12/1395

چكيده

مسئله تجلي در تفكر ويشنويي، در عين حفظ تعالي ذات مطلق، به حضور برهمن در عالم وجود قائل است. اين انديشه گوياي اين حقيقت است كه هر انساني به نوعي ظهور برهمن است. در انديشه ويشنويي، برهمن خود را به پنج شكل متفاوت متجلي مي‌سازد. نخست، پرَه اوتاره يا اعلاترين شكل تجلي كه در اين حالت، ارواح رهايي يافته از حضور برهمن لذت مي‌برند. دومين شكل تجلي ذات مطلق ويوهه‌ها مي‌باشند. ويوهه‌ها اشكالي هستند كه برهمن براي اهـداف آييني، آفرينشي و... در آن متجلي مي‌شود؛ برخي از اين ظهورات، مظهر معرفت و جلال، برخي مظهر فرمانروايي و برخي مظهر آفرينش‌اند. سومين شكل تجلي برهمن، ويبهوه است كه شامل ده ظهور از موجودات فرازميني است. چهارمين شكل تجلي از ذات مطلق، انتريامين مي‌باشد. در اين حالت، ذات مطلق در عالم آفاق و انفس جاي مي‌گيرد و با شهود يوگي ديده شده روح را در سلوك خود همراهي مي‌كند. پنجمين شكل از تجلي ذات مطلق، حالتي است كه برهمن در شمايل يا تمثال‌هاي ساخت بشر استقرار مي‌يابد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه نظريه تجلي در انديشه ويشنويي را مي‌توان از دو جهت مورد توجه قرار داد: يكي از آن جهت كه جهان است و ديگر از آن جهت كه نمودي است كه بر سيماي حقيقت وجود به ظهور رسيده است. بنابراين تجلي به اعتبار جهان و دنياي ظاهري «تجلي واقعي» است، اما تجلي به اعتبار حقيقت وجود جنبه «توهمي» دارد. در این پژوهش ضمن تحلیل دیدگاه‌های مختلف پیرامون مسأله توهمی و یا واقعی بودن تجلی نشان داده‌ایم كه اثبات تجلي امري شهودي است و نظريه تجلي برهمن در تفكر ويشنويي، جنبه توهمي دارد، نه واقعي.

كليدواژه‌ها: برهمن، تجلي، انديشه ويشنويي، واقعي بودن، توهمي بودن، مراتب تجلي.