تبيين و بررسي تفاوت دو فرقه ديگمبره و شوتومبره راجع به پيدايش، تناسخ و رهايي زن در آيين جينه

ضمیمهاندازه
8.pdf303.49 کیلو بایت

سال هفتم، شماره چهارم، پياپي 28، پاييز 1395

سيدسعيد رضا منتظري / استاديار گروه اديان غير ابراهيمي دانشگاه اديان و مذاهب                 ssmontazery@yahoo.com

وحيد پزشكي / كارشناس ارشد اديان غير ابراهيمي دانشگاه اديان و مذاهب                             adyanworld@yahoo.com

دريافت: 17/06/1395 ـ پذيرش: 18/10/1395

چکیده

اشاره:

مسئلة «جنسيتِ زن» و چگونگي پديداري و چرخش آن در «گردونة سمساره» و نجات از اين چرخه، از جمله موضوعات مطرح در متون آييني جينه است. جنسيت انسان با رهايي در ارتباط است و همواره در متون جيني، مسئلة رهايي زن مورد بحث و مناظره بين فرق شوتامبره يا سپيدجامگان و ديگمبره يا آسمان جامگان بوده است. ديگمبره ها با مطرح كردن وضعيت رواني ـ كرمه اي و نيز جسماني زن، آنان را ناتوان در دستيابي به رهايي دانسته است. اما شوتامبره، تنها دست يافتن به كمال سه گوهر جيني؛ ايمان درست، معرفت درست و رفتار درست را براي دست يافتن به رهايي يك زن يا مرد، در كالبد كنوني خود كافي مي داند؛ يعني ازآنجاكه عوامل جدايي دو مكتب شوتامبره و ديگمبره و مهم ترين عامل، همين مسئله بوده است و رساله هاي هر دو گروه دربردارندة دلايل و مناظره هاي متقابل اين دو فرقه مي باشند، روشن است كه اين مطالعه ما را به رهيافت جديدي از باورهاي يكي از اديان هند، نسبت به جايگاه زن در انديشة ديني شان رهنمون مي سازد.

كليدواژه ها: مكشه، گوهرهاي جيني، تركيبات كرمه اي، مهنيه كرمه، استري وده، پوم وده، نپومسكه وده، گونستهانه.

 


 

شماره مجله: 
28
شماره صفحه: 
137