سرچشمه هاي يوناني ـ رومي محتواو ساختار شاخص ترين آموزه هاي مسيحي

ضمیمهاندازه
2.pdf361.93 کیلو بایت

سال هفتم، شماره چهارم، پياپي 28، پاييز 1395

حسن دين پناه / دانشجوي دکتري اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره             hasandinpanah@gmail.com

سيد علي حسني / استاديار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                      seyedAli5@Gmail.com

دريافت: 26/03/1395 ـ پذيرش: 28/07/1395

چكيده

آيين مسيحيت پس از هفتاد ميلادي، توانست لباس يهوديت را از تن خارج كند. انديشة استقلال و جدايي از يهوديت، اين آيين را وادار به بكارگيري تمدن، فكر و فرهنگ يوناني ـ رومي كرد. پولس و بيشتر از وي، دفاعيه نويسان و پدران كليسا به جهت شكل گيري و تبيين آموزه هاي مسيحي، محتوا يا ساختار مهم ترين شاخصه هاي اعتقادي را از انديشه هاي يوناني ـ رومي عصر خود وام گرفتند. اين جستار، با تحليل اسنادي به تبيين منشأ يوناني ـ رومي تثليث، تجسد، فديه و گناه نخستين، كه از شاخص ترين آموزه هاي مسيحي به شمار مي روند، پرداخته است. حاصل يافته ها نشان مي دهد كه مسيحيت هم محتوا و هم ساختار «الوهيت(تثليث)» و «تجسّد» را در مقوله هاي يوناني تفسير كرد. مسيحيت داراي محتواي «فديه» و «گناه نخستين» بود، اما فرم و ساختار آنها را از فرهنگ يوناني ـ رومي تأثير پذيرفت.

كليدواژه ها: الوهيت، تثليث، تجسد، فدا، گناه نخستين، يوناني ـ رومي.

 


 

شماره مجله: 
28
شماره صفحه: 
29