تعامل با بيگانگان از منظر كتاب مقدس عبري، تلمود و قرآن كريم

سال هفتم، شماره سوم، پياپي 27، تابستان 1395

اعظم سادات شباني / کارشناس ارشد رشته علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهراء عليها السلام Az.shabani75@gmail.com

سهيلا جلالي كندري / استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهراء عليها السلام                    s.jalali@alzahra.ac.ir

ليلا هوشنگي / دانشيار گروه اديان و عرفان دانشگاه الزهراء عليها السلام                                    lhoosh@alzahra.ac.ir

دريافت: 20/01/1395 ـ پذيرش: 15/6/1395

چكيده

امروزه مناقشات بين پيروان اديان مختلف، افزايش يافته و موجب ناامني در جهان شده است. توجه به متون و انديشه هاي ديني و بازتاب آن در تعامل بيروني، مي تواند در شناسايي دلايل اختلاف و رفع آن مؤثر باشد. در انديشه يهود، «بيگانگان» افرادي خارج از قوم يهود هستند و نگاه دوگانه اي در برخورد با بيگانگان وجود دارد. در گزارش هاي كتاب  مقدس عبري(تنخ) و تلمود، از يك سو آنان، داراي نژاد پست و متفاوت از يهود هستند و از سوي ديگر، مخلوقات محترم خداوند شمرده مي شوند. اكثر يهوديان، به دليل باور به خلوص نژادي و برگزيدگي قوم خويش، با بيگانگان برخورد نامتعارف مي كنند. با بررسي متون مقدس يهود، يكي از دلايل مهم تعامل نادرست يهوديان با بيگانگان، تكيه بر انديشه هاي ناصواب راه يافته به متون ديني آنان است. در مقابل، قرآن كريم به همه انسان ها يكسان نگريسته، براي هيچ نژادي اعتبار ويژه قائل نمي شود، بلكه تنها تقوا و ايمان و عمل صالح موجب برتري انسان ها مي باشد.

كليدواژه ها: بيگانگان، قرآن كريم، تنخ، كتاب  مقدس عبري، قوم يهود، برگزيدگي.