تحليلي بر ساختار نظام اخلاقي در اديان

ضمیمهاندازه
6.pdf297.67 کیلو بایت

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، زمستان 1394

سيداکبر حسيني قلعه بهمن / دانشيار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره            akbar.hosseini37@yahoo.com

دريافت: 15/8/1394 ـ پذيرش: 25/01/1395

چكيده

امروزه پرداختن به مباحث اخلاقي در اديان، از اهميت بالايي برخوردار است. با بررسي اخلاق در اديان گوناگون، كشف ساختاري معين و مشخص امكان پذير است. اين پژوهش، در مقام ارائه و تحليل چنين ساختاري است. در ساختار اديان گوناگون، نظام اخلاقي براساس بنيان هايي هستي شناختي، معرفت شناختي، ارزش شناختي، انسان شناختي و الهياتي شكل گرفته است و در هر نظام اخلاقي، دست كم شش عنصر نظرية ارزش، اصول مبنايي، قواعد اخلاقي، بيان عوامل انگيزشي، بيان ضمانت اجرا و توجيه نظام اخلاقي مشاهده مي شود. با توجه به اين تبيين، علم اخلاق و پژوهش هاي اخلاقي در مسير تبيين نظام اخلاقي، به سه عرصة اخلاق توصيفي، كه به توصيف نظام هاي اخلاقي مي پردازد؛ اخلاق هنجاري، كه در مقام كشف و يا تأسيس نظام اخلاقي است، و فرا اخلاق، كه پژوهش هاي عقلاني و فلسفي است، در حوزة حقايق، مفاهيم، احكام و گزاره هاي اخلاقي تقسيم مي شود.

كليدواژه ها: اخلاق، نظام اخلاقي، اصول اخلاقي، قواعد اخلاقي، توجيه اخلاقي، پژوهش هاي اخلاقي.

 


 

شماره مجله: 
25
شماره صفحه: 
113