طرحي از نظام خداشناسي آيين هندو در ويشنوپورانه

ضمیمهاندازه
5.pdf423.79 کیلو بایت

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، زمستان 1394

محمدرسول ايماني / دانشجوي دكتري مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره               mrasool.imanik@gmail.com

دريافت: 9/8/1394 ـ پذيرش: 18/1/1395

چكيده

ويشنوپورانه، يكي از هجده پورانۀ اصلي و از جمله متون اصلي فرقۀ ويشنوّه آيين هندو است. در اين متن، با تلفيق اسطوره هاي كهن هندويي و دستاورد مكاتب مهم فلسفي هند، همچون ودانته و سَنكهيه، ساختار منسجمي از خداباوري هندويي به تصوير كشيده شده و خدايان متكثر ادوار مختلف در الهياتي وحدت وجودي هضم شده اند. ازاين رو، متن مناسبي براي آشنايي با صورت تكامل يافته باور به خدا در آيين هندو مي باشد. اين نوشتار، با رويكرد اسنادي ـ تحليلي، ديدگاه اين متن در مورد مهم ترين مسائل خداشناسي را استخراج و با ارائۀ تبيين منطقي از ربط و نسبت، سعي نموده تا خدايان متكثر و موجودات الوهي در نظام منسجمي جاي داده شوند. بر اساس مهم ترين يافتۀ اين تحقيق، نظام خداشناسي ويشنوپورانه، ساختاري متشكل از ذات بسيط و غيرشخصي خداي متعال و مراتب تشخص يافتۀ آن ذات است. ذات غيرشخصي خداوند، با تشخص در صورت هاي گوناگون، مراتب مختلفي از موجودات اعم از خدايان سه گانه و اصلي، خدايان فرعي، موجودات الوهي و پديده هاي طبيعي را پديدار مي سازد؛ پديده هايي كه جملگي حصه اي از انرژي ويشنو هستند و نبايد آنها را وجود حقيقي و مستقلي تلقي كرد.

كليدواژه ها: آيين هندو، خدا، دوه ها، نظام خداشناسي، ويشنوپورانه.


 

شماره مجله: 
25
شماره صفحه: 
93