جايگاه زيارت در آيين كاتوليك و مذهب شيعه؛ بررسي و مقايسه

ضمیمهاندازه
1.pdf380.69 کیلو بایت

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، زمستان 1394

محمد فولادي / استادیار گروه جامعه‌شناسی مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمینی ره                              Fooladi@iki.ac.ir

محمدجواد نوروزي / دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی قم           m.javadnorouzi@yahoo.com

دريافت: 31/8/1394 ـ پذيرش: 20/01/1395

چكيده

اين پژوهش با رويكرد تحليلي و نظري و با هدف تبيين جايگاه زيارت در آيين كاتوليك و مذهب شيعه و واكاوي تفاوت‌ و تشابه آن دو تدوين يافته است. در كليساي كاتوليك، كليسا خانه خدا و مكان برگزاري آيين‌هاي عبادي است. كليسا‌ها، صومعه‌ها و اماكن زيارتي، مكاني مناسب براي پيوند انسان با خداست. در تشيع نيز، ساخت بنا و زيارتگاه  بر مقابر اولياي الهي مورد تأكيد قرار گر فته و مؤمنان با واسطه دانستن اولياي الهي در شفاعت و توسل به آنان، آنان را واسطه فيض مي‌دانند. شيعه و آيين كاتوليك، هر دو تلاش دارند تا نگاه پيروان خود را در زيارت، از ظاهر به درون برده و نوعي سلوك عارفانه به آنان تعليم دهند. در هر دو آيين، اصل بر عدم دلبستگي به دنيا و جست‌وجوي جهان باقي است. تفاوت اصلي مفهوم زائرگونه به سوي شهر آسماني اورشليم در كاتوليك، با مفهوم آن در شيعه در اين است كه در مسيحيت كاتوليك، زيارت به معناي زندگي غريبانه در زمين، ريشه در باورهايي مانند گناه اوليه، صليب مسيح و عروج اورشليم به آسمان دارد، اما در شيعه چنين دكتريني پذيرفته نيست.

كليدواژه‌ها: زيارت، كاتوليك، شيعه، سفر زائرگونه، زائر.

 


شماره مجله: 
25
شماره صفحه: 
7