بررسي كارنامه معرفتي الهيات آزادي بخش نيم قرن پس از ظهور

ضمیمهاندازه
5.pdf355.7 کیلو بایت

سال ششم، شماره چهارم، پياپي 24، پاييز 1394

مجتبي نماينده نياسر / دانشجوي دكتري مطالعات تطبيقي اديان ـ دانشگاه اديان و مذاهب Mojtaba.nemayandeh1366@gmail.com

حسين حيدري / استاديار گروه اديان دانشگاه كاشان                                                     Golestan1387@gmail.com

دريافت: 8/4/1394 ـ پذيرش: 15/9/1394

چكيده

«الاهيات آزادي بخش»، در آغاز عمدتاً پديده اي وابسته به آيين كاتوليك رومي و تا حد بسياري  مديون نيروي محرك شوراي واتيكاني دوم بود. متألهان آزادي بخش باور داشتند كه آرمان رهايي مستمندان و ستمديدگان در كتاب مقدس، به ويژه با بخش «خروج» بني اسرائيل و در زندگي، مرگ، و رستاخيز عيسي ناصري منعكس شده است. اين مكتب الاهياتي، به جز همسويي با ماركسيسم در آرمان مبارزه با استثمار، از نظر روش شناسي، تا حد زيادي مديون آن بود و بر چرخة «عمل  ـ   تفكر ـ   عمل» تأكيد مي كرد.                          
شكست سوسياليسم، حاكميت نسبي سكولاريسم و بازگشت سياست اقتصادي نوليبرالي در منطقه آمريكاي لاتين، به اين احساس دامن زد كه الهيات آزادي بخش رو به نابودي است. ولي نسل دوم رهبران نهضت، با توجه به معرفت شناسي سيال و انتقاديِ نسل اول، گسترة بررسي هاي خود را پيرامون موضوعات جهاني سازي و نظام  سرمايه داري، حقوق بشر، حقوق زنان و كودكان، مسئله اخلاق زيست محيطي و... تعميق بخشيدند.                    
اين مقاله با رويكرد تحليلي، مباني الهيات آزادي  بخش را با آيين كاتوليك در باب رستگاري انسان، جايگاه مسيح در نجات بشر، هرمنوتيك     آزادي بخش كتاب مقدس و بازتعريف وظايف كليسا بررسي و به اختصار نوآوري هاي اين جنبش را در پنجاه سال ارزيابي مي كند.

كليدواژه ها: مسيحيت، آيين كاتوليك، الهيات آزادي بخش، شوراي واتيكاني دوم.


 

شماره مجله: 
24
شماره صفحه: 
85