تأملاتي تحليلي و انتقادي در مكاتب فلسفي ناستيكه هند

ضمیمهاندازه
5.pdf313.28 کیلو بایت

سال ششم، شماره دوم، پياپي 22، بهار 1394

امير خواص / استاديار گروه اديان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره sajed1362@yahoo.com

دريافت: 9/12/1393 ـ پذيرش: 28/4/1393

چكيده

در نگاه نخست، اكثر افراد هنگامي كه با نام هند و هندوستان مواجه مي شوند، ناخودآگاه در ذهن آنها مسائلي از قبيل خرافات، بت پرستي و مراسم گوناگون و مرتاضان و اموري از اين دست تداعي مي شود. درحالي كه در تاريخ پرفراز و نشيب اين سرزمين، با انديشمنداني مواجه مي شويم كه در حوزه هاي منطقي، فلسفي، الهياتي و عرفاني به تفكر پرداخته و مكاتب گوناگوني را به وجود آورده اند. با بررسي اجمالي، اين سرزمين كهن نيز از تفكرات الهياتي و فلسفي بهره مند بوده، همزمان با انديشوران يوناني و... برخي، نظريات درخوري عرضه كرده اند، كه اساس تفكرات اين مكاتب، بر محور وده هاي چهارگانه شكل گرفته است. البته برخي بر اساس قبول حجيت و مرجعيت وده ها و برخي بر اساس رد اين حجيت و مرجعيت. بنابراين، انديشه ها و آراي فلسفي در هند مبتني بر متون مقدس بوده و غايت اين مكاتب عموماً مبتني بر مدار دين است. اين مقاله، سه مكتب ناستيكه را بررسي مي كند.

كليدواژه ها: هند، وده ها، دورة كلاسيك، مكاتب فلسفي،آستيكه، ناستيكه.