بررسي و نقد رهيافت عرفي شلايرماخر به دين

ضمیمهاندازه
6.pdf338.65 کیلو بایت

سال سوم، شماره دوم، بهار 1391، ص 97 ـ 113
Ma'rifat-i Adyān, Vol.3. No.2, Spring 2012

رحيم دهقان سيمكاني*

چكيده
رگه‌هاي عرفي‌شدن در قرائت شلايرماخر از دين، بيانگر اين است كه تجربۀ ديني راه به جايي نبرده و به جهات گوناگون نه‌تنها شرافتي به دين نبخشيده، بلكه آن را در مسيري عرفي قرار داده است. فروكاستن حقيقت دين به تجربۀ ديني شخصي، كنار نهادن كتاب مقدّس به عنوان مجموعه‌اي از دستورات الهي، و تقليل آن به كتاب ثبت تجربۀ ديني، بي‌توجهي به نقش عقل، شريعت، مناسك ديني، بي‌توجهي به مابعدالطبيعه و نيز اومانيستي بودن رهيافت معناگرايانه به دين را مي‌توان از جمله رگه‌هاي عرفي‌شدن در تفكر ديني شلايرماخر دانست. وي دين را از حوزۀ علم و عمل، به عالَم خصوصي احساسات پارسامنشانه تأويل برده است. اين مقال بر آن است تا ضمن تبيين رهيافت ديني شلايرماخر، عناصر عرفي را در رويكرد ديني وي نشان دهد. روش مقاله در مراجعه به آراء، استنادي و در تبيين محتوا، تحليلي ـ انتقادي است.
كليدواژه‌ها: شلايرماخر، دين، عرفي‌شدن، تجربة ديني، احساس.


* دانشجوی دکتری دین‌پژوهی دانشگاه اديان و مذاهب                            r.dehghan88@yahoo.com
دريافت: 19/7/1391ـ پذيرش: 11/12/1391

شماره مجله: 
10
شماره صفحه: 
97